Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

How to let somebody can search my JS ?别人怎么才能搜到我的脚本?

đã sửa January 2017 trong Trang phản hồi Chrome
I creat a JS "Pixiv One-Click Bookmark" , but i can't search it . it's no result .
我发布了个叫"Pixiv One-Click Bookmark"的脚本,但是我搜索不出来,怎么解决?
JS URL https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/26377-pixiv-one-click-bookmark
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.