Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

最近创世似乎有改...url变了

About: My Novel Reader
đã sửa August 2016 trong Thảo luận về Script Firefox
在 line 484 那段码可能要改一下
original:
indexSelector: function() {
var m = location.href.match(/\/bk\/\w+\/(.*?)-r-\d+.html/);
if (m) {
return 'http://chuangshi.qq.com/bk/ls/' + m[1] + '-l.html';
} else {
return 'http://chuangshi.qq.com/bk/ls/' + unsafeWindow.bid + '-l.html';
}
},

-l 没了
(我直接移掉 -l)

除了 /bk/ls/,还有 /bk/ds/
(我改成/bk/\\w+s)
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.