Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

还不错,部分有用,需要修正下

About: (Deleted script 250)
đã sửa August 2014 trong Thảo luận về Script
修正了这个网址的插入位置 http://i.youku.com/u/UNTEzNTY1OTgw

但是下面这个网址怎么得到 RSS 订阅地址?
http://www.youku.com/show_page/id_z6939e1f4c08611e38b3f.html
var locationHref = location.host + location.pathname;

if (locationHref.match(/u\.youku\.com\/user_show\//)){
document.getElementById("spaceUrl").insertAdjacentHTML('afterend',
'订阅');
} else if (locationHref.match(/i\.youku\.com\/u\//)){
// http://i.youku.com/u/UNTEzNTY1OTgw
document.querySelector(".share-list > ul").insertAdjacentHTML('afterbegin',
'RSS订阅');
} else if (locationHref.match(/www\.youku\.com\/playlist_show\//)){
document.querySelector('.listsub .handle').insertAdjacentHTML('beforeend',
'&nbsp|&nbspRSS订阅');
}

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.