Greasy Fork is available in English.

9dm搜索自动计算

9dm搜索自动计算结果

นี่คือเวอร์ชันทั้งหมดของสคริปต์นี้ แสดงเฉพาะเวอร์ชันที่โค้ดมีการเปลี่ยนแปลง

 • v0.5 20-03-2024
 • v0.5 20-03-2024
 • v0.5 20-03-2024
 • v0.5 20-03-2024
 • v0.5 20-03-2024

  0.5 试过很多次,// @match *://*.9d*game*.*/search.php?* 这是最初的,但上传安装后不会发生变化,导致无法匹配,安装后手动修改为 // @match *://*.9d*game*.*/search.php?*

 • v0.5 20-03-2024
 • v0.4 20-03-2024

  偶尔会更新,当我自己上 9DM 发现失效的时候🤣🤣

 • v0.4 20-03-2024
 • v0.3 20-05-2023
 • v0.2 20-05-2023

  0.2 修复跳过失效

 • v0.1 11-11-2022