Greasy Fork is available in English.

万用网页标记器

轻松地标记网页任意元素,删除/更改烦人的内容,以及提供更多的快捷功能

นี่คือเวอร์ชันทั้งหมดของสคริปต์นี้ แสดงเฉพาะเวอร์ชันที่โค้ดมีการเปลี่ยนแปลง