Greasy Fork is available in English.

Nahlásiť užívateľa

健康幸福

祝你也祝我健康、幸福、快乐,我认为这是人生中最重要的事物!!

希望你能喜欢我这个菜鸟写的脚本


说明一下啊,我写脚本用的工具是VScode+Chrome,也就是脚本是运行在Chrome浏览器上的,所以我建议使用脚本的你下载安装Chrome浏览器安装Tampermonkey扩展来获得更好的使用体验

 1. 谷歌浏览器官网(https://www.google.com/intl/zh-CN/chrome/)
 2. Tampermonkey扩展官网(https://www.tampermonkey.net/)

2020-06-30: Before I knew it,since I wrote my first js script has a long time . In the days ahead will learn and try to update or fix one or two scripts.


If you don't see any scripts on this page, please click ClickMe to go to the Simplified Chinese page.


Nedávne komentáre

Zobraziť všetku aktivitu užívateľa

Script Sets

Skripty

 1. 微博自动展开评论 - 微博自动展开评论,网址如:https://weibo.com/*?type=comment

  Autor
  健康幸福
  Denne inštalácií
  3
  Celkový počet inštalácií
  477
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 2. QQ空间自动点赞,QQ空间自动点赞说说 - QQ空间自动点赞,两种模式(默认1):1. 每隔20秒获取新说说点赞新说说 2.一直往下翻屏幕点赞旧说说,选择模式请修改mode的值 。可以自定义点赞指定好友或不点赞某个好友,请修改指定数组的值;

  Autor
  健康幸福
  Denne inštalácií
  1
  Celkový počet inštalácií
  291
  Hodnotenie
  3 1 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 3. 模拟微博超话发帖 - 免登录在微博超话界面生成一个帖子,免登录微博超话下发帖(关注,签到)界面生成;右栏显示签到信息框,顶栏显示已登录样式,免登录微博超话发帖(关注,签到)界面生成;支持自定义ID,头像,签到天数,经验

  Autor
  健康幸福
  Denne inštalácií
  1
  Celkový počet inštalácií
  109
  Hodnotenie
  1 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 4. 智慧树共享课刷课,智慧树共享课自动跳过题目,智慧树共享课自动播放下一个视频,智慧树共享课自动播放未完成的视频 - 智慧树共享课刷课,智慧树共享课自动跳过题目,智慧树共享课自动播放下一个视频,智慧树共享课自动播放未完成的视频,使用时请注意您的网址因为它只能在https://studyh5.zhihuishu.com/videoStudy*上运行

  Autor
  健康幸福
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  1 946
  Hodnotenie
  0 1 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 5. 批改网一键粘贴 - 批改网一键粘贴,按钮在最右侧,若没看到按钮请刷新网页

  Autor
  健康幸福
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  301
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované