Greasy Fork is available in English.

Zobrazujú sa výsledky pre všetky jazyky. Zobraziť iba výsledky pre Slovenčina.

 1. NGA_parse_uid JS - 在未登录/实名NGA时解析uid为用户名

  Autor
  winderica
  Denne inštalácií
  1
  Celkový počet inštalácií
  1 205
  Hodnotenie
  9 0 0
  Vytvorené
  17.12.2017
  Aktualizované
  20.09.2019
 2. 显示nga头像 JS - 在正常模式和lite模式下无视内容长度显示用户头像

  Autor
  wfel
  Denne inštalácií
  1
  Celkový počet inštalácií
  1 881
  Hodnotenie
  14 0 0
  Vytvorené
  30.01.2019
  Aktualizované
  06.04.2020
 3. NGA ADB JS - NGA ADB 实际上并非阻止加载广告,而是发现加载广告后将其删除,也许应该叫 Cleaner ,但是ADC这个缩写容易让人误会

  Autor
  aglandy
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  1 329
  Hodnotenie
  3 0 0
  Vytvorené
  14.03.2018
  Aktualizované
  14.03.2018
 4. NGA网址重定向至ngabbs JS - 重定向NGA玩家社区的各种不同域名到ngabbs.com,避免重复登录。

  Autor
  org30h
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  150
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  21.01.2020
  Aktualizované
  21.01.2020
 5. NGA 重定向 JS - 重定向到 ngabbs.com

  Autor
  azuki
  Denne inštalácií
  1
  Celkový počet inštalácií
  3
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  22.01.2022
  Aktualizované
  22.01.2022
 6. NGA论坛加载黑科技插件 JS - NGA论坛加载黑科技插件,感谢远古大神:虚空之魂 和 LinTx

  Autor
  senhtry
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  2 682
  Hodnotenie
  14 0 0
  Vytvorené
  09.01.2017
  Aktualizované
  09.01.2017
 7. Lyragosa's WoW Glossary Translation in NGA JS - 为NGA论坛帖子提供“划词翻译”功能,选中的部分如果是魔兽世界术语,则会给出对应的简,繁与英文内容。仅供NGA论坛使用

  Autor
  lyragosa
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  84
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  08.11.2016
  Aktualizované
  11.11.2016
 8. NGA Auto Pager JS - NGA自动翻页

  Autor
  wpscott
  Denne inštalácií
  2
  Celkový počet inštalácií
  379
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  13.07.2016
  Aktualizované
  13.07.2016
 9. NGA Display Like Value JS - NGA 赞踩按钮显示数值,默认悬停显示,可修改为一直显示。

  Autor
  aglandy
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  301
  Hodnotenie
  1 0 0
  Vytvorené
  14.03.2018
  Aktualizované
  14.03.2018
 10. NGA 仓鼠表情 by Bison仓鼠 JS - 将 Bison仓鼠 制作的仓鼠表情加入到表情列表中

  Autor
  aglandy
  Denne inštalácií
  1
  Celkový počet inštalácií
  371
  Hodnotenie
  4 0 0
  Vytvorené
  18.04.2017
  Aktualizované
  11.12.2020
 11. NGA+ JS - NGA 增强(隐藏未关注子版的帖子)

  Autor
  byzod
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  125
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  21.05.2017
  Aktualizované
  27.07.2017
 12. SINoALICE Emotions in NGA JS - 在NGA发帖框中增加SINoALICIE游戏内置表情,所有图片来自于Square Enix公司的SINoALICE游戏,图片版权属于Square Enix公司。

  Autor
  Skywalker Ji
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  78
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  14.06.2017
  Aktualizované
  14.06.2017
 13. NGA 帖子过滤器 JS - 超简易NGA论坛帖子过滤器

  Autor
  Sizhe Sun
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  492
  Hodnotenie
  1 0 0
  Vytvorené
  03.04.2017
  Aktualizované
  24.07.2018
 14. NGA Re-collapse Button JS - NGA 折叠内容展开后可再次收起

  Autor
  aglandy
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  1 284
  Hodnotenie
  13 0 0
  Vytvorené
  01.04.2017
  Aktualizované
  14.03.2018
 15. NGA Auto Pager V2 JS - NGA自动翻页插件

  Autor
  Sunness
  Denne inštalácií
  1
  Celkový počet inštalácií
  2 462
  Hodnotenie
  21 0 0
  Vytvorené
  06.09.2016
  Aktualizované
  28.08.2019
 16. nga.blocker JS - Block threads by titles and authors

  Autor
  OpenGG
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  114
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  19.10.2017
  Aktualizované
  19.10.2017
 17. NGA Pins JS - NGA Pins 可将顶部菜单、导航栏、页码栏固定在窗口顶部,亦可通过设置取消其中某项;主帖内容较长时将作者信息固定在主帖左侧(不包含回复)

  Autor
  aglandy
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  320
  Hodnotenie
  4 0 0
  Vytvorené
  11.12.2017
  Aktualizované
  28.05.2020
 18. NGA Redirector JS - Automatically redirect NGA domains to bbs.nga.cn

  Autor
  akiirui
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  237
  Hodnotenie
  3 0 0
  Vytvorené
  15.10.2020
  Aktualizované
  09.12.2021
 19. NGA 版头/版规/置顶部分折叠 JS - 自动折叠 NGA 版头/版规/置顶部分,需要的时候可以点击版头按钮显示(替换跳转功能)

  Autor
  Shy07
  Denne inštalácií
  1
  Celkový počet inštalácií
  1 177
  Hodnotenie
  6 0 0
  Vytvorené
  27.12.2017
  Aktualizované
  19.05.2021
 20. NGA Subscribe Tool JS - NGA 订阅工具,在打开页面时检测关注的作者是否发布了新帖,若是则在进入版面时弹出提醒(在帖子内不提醒)

  Autor
  aglandy
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  151
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  24.02.2018
  Aktualizované
  13.04.2018
 21. NGA Recommend Search Button JS - NGA 增加搜索精华主题按钮

  Autor
  aglandy
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  104
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  20.09.2017
  Aktualizované
  20.09.2017
 22. NGA Excel JS - 原userscripts-mirror上风昔大大的NGA Excel,简单更新了部分代码使之可用。

  Autor
  PiGGy
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  1 634
  Hodnotenie
  5 0 0
  Vytvorené
  13.04.2018
  Aktualizované
  13.04.2018
 23. NGA广告跳转 JS - 自动跳转NGA广告

  Autor
  yrz1994
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  454
  Hodnotenie
  4 0 0
  Vytvorené
  29.06.2018
  Aktualizované
  02.07.2018
 24. NGA查看赞和踩 JS - try to CCQ

  Autor
  蚊子的传说
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  1 113
  Hodnotenie
  3 0 0
  Vytvorené
  20.09.2017
  Aktualizované
  06.09.2018
 25. NGA 少女前线表情包 JS - 将쮸운制作的Sop2表情、苏初雨制作的官方表情、祁连子制作的年糕狗表情及韩国友人制作的若干M4A1的GIF加入NGA表情选择列表

  Autor
  Starainbow
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  746
  Hodnotenie
  7 0 0
  Vytvorené
  11.01.2019
  Aktualizované
  23.06.2021
 26. 修复NGA海外图片 JS - 重定向图片

  Autor
  Skywalker Ji
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  743
  Hodnotenie
  2 0 1
  Vytvorené
  13.05.2019
  Aktualizované
  13.05.2019
 27. NGA论坛碧蓝幻想表情包 JS - 果てしない空の彼方 煌めく星たちの記憶

  Autor
  海砂
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  352
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  16.03.2019
  Aktualizované
  11.11.2019
 28. NGA论坛Vtuber讨论区表情包 JS - 在NGA发帖框中增加VTB表情(现为清露イクナ和湊あくあ),图片来自于NGA用户绘制。

  Autor
  星風
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  241
  Hodnotenie
  1 0 0
  Vytvorené
  30.04.2019
  Aktualizované
  30.04.2019
 29. NGA显示踩 JS - nga上显示顶和踩的数量,还有不完善的地方。论坛道友写的,提交到油猴

  Autor
  salikx
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  493
  Hodnotenie
  2 1 0
  Vytvorené
  20.09.2017
  Aktualizované
  11.07.2018
 30. NGA界面精简 JS - 删除NGA论坛头图、版头、分版,减少NSFW内容,参考Shy07需要的时候可以点击版面名字显示(替换跳转功能)

  Autor
  Skywalker Ji
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  690
  Hodnotenie
  4 0 0
  Vytvorené
  13.05.2019
  Aktualizované
  13.05.2019
 31. 启用NGA快速爬楼模式 JS - 在进入页面时自动往前展开到显示10页,之后按点赞过滤0赞水楼

  Autor
  yuyuyzl
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  305
  Hodnotenie
  3 0 0
  Vytvorené
  25.07.2019
  Aktualizované
  25.10.2020
 32. 启用NGA自动向后加载 JS - 在进入NGA帖子时自动轮询最后一页的内容,并去重后添加到页面末尾

  Autor
  yuyuyzl
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  463
  Hodnotenie
  4 0 0
  Vytvorené
  03.08.2019
  Aktualizované
  25.10.2020
 33. NGA网址重定向至nga.cn JS - 重定向NGA玩家社区的各种不同域名到*.nga.cn,避免重复登录。

  Autor
  org30h
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  312
  Hodnotenie
  3 0 0
  Vytvorené
  18.09.2019
  Aktualizované
  16.10.2019
 34. NGA论坛明日方舟表情包 JS - 将 喵舔酱@NGA 制作的明日方舟AC娘表情加入到表情列表中

  Autor
  miaotianjiang
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  125
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  29.12.2019
  Aktualizované
  30.12.2019
 35. NGA Character Code Converter JS - NGA 字符转码:发表、回复、编辑时,在提交前自动将部分原本直接提交无法正常显示的字符进行转码,使之提交后可以正常显示;编辑时将代码转回字符,方便编辑。

  Autor
  aglandy
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  155
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  11.03.2017
  Aktualizované
  14.03.2018
 36. NGA网址重定向2020 JS - 重定向NGA玩家社区的各种不同域名的网址到NGA.cn

  Autor
  Kennnnnnji
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  23
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  08.06.2020
  Aktualizované
  08.06.2020
 37. NGA图片批量下载 JS - try to take over the world!

  Autor
  rust404
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  537
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  02.10.2020
  Aktualizované
  26.03.2021
 38. NGA网址重定向 JS - 重定向NGA玩家社区的各种不同域名的网址到NGA.cn

  Autor
  mt25cyb
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  321
  Hodnotenie
  4 0 0
  Vytvorené
  22.08.2016
  Aktualizované
  22.08.2016
 39. NGA闪耀色彩表情包 JS - 将sc line 表情添加至NGA网页端。表情原图来自官方LINE表情,有条件请支持官方 https://store.line.me/stickershop/product/14662/zh-Hans https://store.line.me/stickershop/product/18813/zh-Hans

  Autor
  darwintree
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  21
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  27.02.2021
  Aktualizované
  13.10.2021
 40. NGA论坛自定义表情包 JS - 冲鸭

  Autor
  biuuu
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  222
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  27.02.2021
  Aktualizované
  01.03.2021
 41. NGA 图片浏览器 JS - 收集指定楼层的图片,改善图片浏览体验,并支持批量下载

  Autor
  Shy07
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  133
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  11.03.2021
  Aktualizované
  20.03.2021
 42. NGA网址重定向 JS - 原来的脚本太老,有些域名无法匹配,顺手更新了一下

  Autor
  秋月
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  38
  Hodnotenie
  1 0 0
  Vytvorené
  19.05.2021
  Aktualizované
  19.05.2021
 43. NGA Post Status Query JS - Check NGA post status.

  Autor
  DSakura207
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  4
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  17.10.2021
  Aktualizované
  18.10.2021
 44. MLP Emotions in NGA JS - 在NGA发帖框中增加MLP系列表情,所有图片来自于Reddit.com的 /r/mylittlepony/ 版面的签名,图片版权属于美国孩之宝公司

  Autor
  lyragosa
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  91
  Hodnotenie
  3 0 0
  Vytvorené
  02.02.2016
  Aktualizované
  30.09.2016
 45. Steam Game show in NGA JS - 在 NGA论坛 发帖中显示 Steam 游戏信息 移植自 Steamcn.com 同名插件

  Autor
  lyragosa
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  317
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  20.01.2016
  Aktualizované
  10.01.2017

Zverejniť skript, ktorý ste napísali (alebo naučiť sa ako ho napísať)