Greasy Fork is available in English.

TW-Collections-SK Translation

Slovak (slovenčina) Translation - TW-Collections - (Surge)

// ==UserScript==
// @name TW-Collections-SK Translation
// @namespace TomRobert
// @author Surge (updated by Tom Robert)
// @description Slovak (slovenčina) Translation - TW-Collections - (Surge)
// @include http*://*.the-west.*/game.php*
// @version 1.4.0
// @grant none 
// ==/UserScript==
(function (e) {
 var t = document.createElement('script');
 t.type = 'application/javascript';
 t.textContent = '(' + e + ')();';
 document.body.appendChild(t);
 t.parentNode.removeChild(t)
})
(function () {
 if (window.location.href.indexOf('.the-west.') > 0) {
  TWT_ADDLANG = {
   translator: 'Surge',
   idscript: '7259',
   version: '1.4.0',
   short_name: 'sk',
   name: 'Slovenčina',
   translation: {
    description: '<center><BR /><bZTW-Collections</b><br>Tipy a hlásenie chýbajúcich predmetov do zbierok<br>Zoznam vecí potrebných do zbierok<br>Poplatky v banke<br>Rôzne skratky<br>Možnosť vymazať všetky oznámenia<br>Doplnkové filtre v inventári (duplicitné, použitelné, recepty, súpravy)<br>a omnoho viac...',
    Options: {
     tab: {
      setting: 'Nastavenia'
     },
     checkbox_text: {
      box: {
       title: 'Funkcie / Skratky',
       options: {
        goHome: 'Ísť do mesta',
        goToDaily1: 'Mesto duchov',
        goToDaily2: 'Waupeeho indiánska dedina',
        ownSaloon: 'Otvoriť Salón',
        openMarket: 'Otvoriť Trh',
        mobileTrader: 'Otvoriť Obchodníka',
        forum: 'Otvoriť fórum',
        listNeeded: 'Potrebné veci do zbierok'
       }
      },
      collection: {
       title: 'Zbierky',
       options: {
        gereNewItems: 'Spravovať nové predmety na základe hotových úspechov',
        patchsell: 'Označiť v inventári chýbajúce predmety',
        patchtrader: 'Označiť u Obchodníka chýbajúce predmety',
        patchmarket: 'Označiť na trhu chýbajúce predmety',
        showmiss: 'Okno so zoznamom chýbajúcich predmetov',
        filterMarket: 'Filter trhu: zobraziť iba chýbajúce predmety (do zbierok)'
       }
      },
      inventory: {
       title: 'Filtre v inventári',
       //doublons: 'Doplnkové filtre v inventári (duplicitné, použitelné, recepty, súpravy)',
       options: {
        doublons: 'Pridať tlačítka na hľadanie duplicitných predmetov',
        useables: 'Pridať tlačítko na hľadanie použiteľných produktov',
        recipe: 'Pridať tlačítko na hľadanie receptov',
        sets: 'Pridať tlačítko so zoznamom súprav',
        sum: 'Zobraziť pri hľadaní predajnú cenu na základe cien v obchode'
       }
      },
      miscellaneous: {
       title: 'Rôzne',
       options: {
        lang: 'Jazyk',
        logout: 'Pridať tlačítko na odhlásenie',
        deleteAllReports: 'Pridať možnosť zmazania všetkých oznámení',
        showFees: 'Zobrazovať v banke poplatky po prejdení myšou',
				popupTWT: 'Otvorte menu TW Collections na myši visenie'
       }
      },
			craft: {
        title: 'Craft',
        options: {
         filterMarket: 'Icon for searching craft item in the market',
         filterMiniMap: 'Icon for searching craft item job in the minimap'
        }
       },
      twdbadds: {
       title: 'Clothcalc doplnok',
       options: {
        filterBuyMarket: 'Filter trhu: zobraziť iba chýbajúce predmety <a target=\'_blanck\' href="http://tw-db.info/?strana=userscript">(twdb add)</a>',
        //addNewToShop: 'Označiť u obchodníka nové predmety'
       }
      }
     },
     message: {
      title: 'Informácie',
      message: 'Nastavenia boli zmenené.',
      reloadButton: 'Znovu načítaj túto stránku',
      gameButton: 'Späť do hry',
      indispo: 'Nastavenie je nedostupné (Zbierky už sú dokončené alebo nastala chyba scriptu)',
      more: 'Viac ?',
      moreTip: 'Otvoriť poďakovania prekladateľom'
     },
     update: {
      title: 'Aktualizácia TW Collections',
      upddaily: 'Každý deň',
      updweek: 'Každý týždeň',
      updnever: 'Nikdy',
      checknow: 'Skontrolovať dostupnosť aktualizácie',
      updok: 'Script TW-Collections je aktuálny',
      updlangmaj: 'Je k dispozícii aktualizácia jedného alebo viacerých jazykov pre TW Collections script.<BR>Otvor adresu nižšie pre aktualizáciu.',
      updscript: 'Je k dispozícii aktualizácia pre TW Collections<br/>Aktualizovať teraz?',
      upderror: 'Pri aktualizácii nastala chyba, skús nainštalovať script alebo jazyk manuálne'
     },
     saveButton: 'Uložiť'
    },
		Craft: {
      titleMarket: 'Search this item in the market',
      titleMinimap: 'Find corresponding job in the minimap'
     },
    ToolBox: {
     title: 'Funkcie',
     list: {
      openOptions: 'Nastavenia'
     }
    },
    Doublons: {
     tip: 'Zobraziť iba duplicitné',
     current: 'Aktuálny výber',
     noset: 'Okrem predmetov zo súprav',
     sellable: 'Predajné',
     auctionable: 'Vydražiteľné',
     tipuse: 'Zobraziť iba použiteľné',
     tiprecipe: 'Zobraziť iba recepty',
     tipsets: 'Zobraziť predmety súprav',
     sellGain: '$ od obchodníka'
    },
    Logout: {
     title: 'Odhlásiť sa'
    },
    AllReportsDelete: {
     button: 'Zmazať všetko',
     title: 'Zmazať všetky oznámenia',
     work: 'Práca',
     progress: 'Priebeh',
     userConfirm: 'Potvrdenie používateľa',
     loadPage: 'Načítať stránku',
     deleteReports: 'Zmazať oznámenia',
     confirmText: 'Zmazať všetky oznámenia, si si istý?',
     deleteYes: 'Áno, zmazať',
     deleteNo: 'Nie, zrušiť',
     status: {
      title: 'Status',
      wait: 'Čakaj',
      successful: 'Úspešné',
      fail: 'Chyba',
      error: 'Chyba'
     }
    },
    fees: {
     tipText: '%1% Poplatky: $%2'
    },
    twdbadds: {
     buyFilterTip: 'Zobraziť iba chýbajúce predmety',
     buyFilterLabel: 'Chýbajúce predmety'
    },
    collection: {
     miss: 'Chýba: ',
		 colTabTitle: 'Collections',
     setTabTitle: 'Sets',
     thText: '%1 chýbajúcich predmetov',
     thEncours: 'Na tento predmet máš ponuku',
     thFetch: 'Tento predmet si môžeš vyzdvihnúť v meste %1',
     allOpt: 'Všetko',
     collectionFilterTip: 'Zobraziť iba veci do zbierok',
     collectionFilterLabel: 'Iba zbierky',
     select: 'Zvoliť >>',
     listText: 'Predmety potrebné do zbierok',
		 listSetText: 'Set\'s items needed',
		 filters: 'Filter',
     atTrader: 'Predáva mobilné obchodníkom',
     atBid: 'Aktuálne ponuky',
     atCurBid: 'Skončil ponuky',
     atTraderTitle: 'Zobraziť položky v predaji v mobilnom obchodníka',
     atBidTitle: 'Zobraziť prúdy ponuky',
     atCurBidTitle: 'Zobraziť položky vyhľadateľné na trhu',
     searchMarket: 'Hľadanie na trhu',
     patchsell: {
      title: 'Začaté zbierky'
     }
    }
   },
   // DO NOT CHANGE BELOW THIS LIGNE
   init: function () {
    var that = this;
    if (typeof window.TWT == 'undefined'
		|| window.TWT == null) {
     EventHandler.listen('twt.init', function () {
      TWT.addPatchLang(that);
      return EventHandler.ONE_TIME_EVENT;
     });
    } else {
     EventHandler.signal('twt_lang_started_'
		 + that.short_name);
     TWT.addPatchLang(that);
    }
   }
  }.init();
 }
});