Greasy Fork is available in English.

Video Player Toothbrush

牙刷科技!让所有视频播放器网页全屏!默认快捷键ALT+1,可自行修改

Zoznam verzií skriptu, ktorých kód bol aktualizovaný. Zobraziť všetky verzie.

 • v3.2 - 增加html5视频的支持。增加一些支持的视频网站。
 • v3.1
 • v3.0 - 修复YY直播黑屏的问题
 • v2.9 - 提升层级
 • v2.8 - 精简代码 增加更多国外视频网站的兼容性。
 • v2.6 - 修复在窗口大小变化时,网页自带自适应javascript调整页面,所造成的样式错位。
 • v2.5 - 更换为css3计算样式,提高不断改变窗口大小时的性能。优化检测逻辑。
 • v2.3
 • v2.3 - 完善iframe支持
 • v2.2 - 支持通过iframe引用flash播放器的网页
 • v1.9 - 增加少数代码不规则网站的兼容性
 • v1.7 - 修复chrome下的兼容性问题
 • v1.6 - 调整检测逻辑,彻底解决检测不到播放器的问题。
 • v1.5 - 调整延迟加载
 • v1.3 - 修复偷懒带来的恢复BUG
 • v1.2 - 增加快捷键,默认为ALT+1
 • v1.1 - 点击按钮改为整个网页最左边,将鼠标移动到屏幕最左边就可以了。
 • v1.0