Greasy Fork is available in English.

视频跳过广告和 VIP 视频解析

也许是风格最贴近原视频网站的 VIP 视频解析脚本了,添加的解析按钮样式跟原视频网站已有的按钮一致,不会产生突兀感,支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果 TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV等,支持多个解析接口切换,支持自定义接口,支持站内站外解析,支持 Tampermonkey、Violentmonkey、Greasemonkey

Instalações no dia

Instalações semanais

Checar atualizações diárias

Dados brutos

Data Instalações Verificar atualizações
2019-10-15 28 4.905
2019-10-14 27 5.347
2019-10-13 50 4.556
2019-10-12 42 5.107
2019-10-11 32 5.086
2019-10-10 31 5.110
2019-10-09 34 5.108
2019-10-08 37 5.388
2019-10-07 34 4.541
2019-10-06 45 4.144
2019-10-05 38 4.032
2019-10-04 44 4.040
2019-10-03 40 3.813
2019-10-02 39 3.819
2019-10-01 46 3.946
2019-09-30 48 4.809
2019-09-29 47 5.113
2019-09-28 41 4.431
2019-09-27 31 5.140
2019-09-26 32 5.128
2019-09-25 32 5.093
2019-09-24 28 5.184
2019-09-23 40 5.454
2019-09-22 44 4.568
2019-09-21 52 4.723
2019-09-20 42 5.146
2019-09-19 42 5.214
2019-09-18 55 5.216
2019-09-17 51 5.367
2019-09-16 48 5.515
Baixar todos os dados como: JSON CSV