Greasy Fork is available in English.

视频跳过广告和 VIP 视频解析

也许是风格最贴近原视频网站的 VIP 视频解析脚本了,添加的解析按钮样式跟原视频网站已有的按钮一致,不会产生突兀感,支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果 TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV等,支持多个解析接口切换,支持自定义接口,支持站内站外解析,支持 Tampermonkey、Violentmonkey、Greasemonkey

Instalações no dia

Instalações semanais

Checar atualizações diárias

Dados brutos

Data Instalações Verificar atualizações
2019-03-22 4 515
2019-03-21 51 6.690
2019-03-20 78 6.811
2019-03-19 118 6.592
2019-03-18 165 6.847
2019-03-17 182 5.799
2019-03-16 188 5.933
2019-03-15 157 6.484
2019-03-14 177 6.458
2019-03-13 106 6.358
2019-03-12 100 6.331
2019-03-11 134 6.542
2019-03-10 139 5.512
2019-03-09 148 5.815
2019-03-08 113 6.295
2019-03-07 135 6.183
2019-03-06 160 6.224
2019-03-05 195 6.053
2019-03-04 203 6.136
2019-03-03 227 5.229
2019-03-02 94 5.374
2019-03-01 101 5.828
2019-02-28 106 5.681
2019-02-27 117 5.595
2019-02-26 116 5.788
2019-02-25 124 5.919
2019-02-24 144 5.152
2019-02-23 156 5.313
2019-02-22 154 5.714
2019-02-21 176 5.731
Baixar todos os dados como: JSON CSV