Greasy Fork is available in English.

52 Enhance

52 破解论坛增强脚本

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

 • v0.6.7 22-05-2024

  更新自动隐藏的检测逻辑

 • v0.6.6 25-04-2024

  自动签到正则表达式修复

 • v0.6.5 20-04-2024

  后台签到支持移动端的显示

 • v0.6.4 18-04-2024

  适配窄屏

 • v0.6.3 25-03-2024

  Improve native-tip

 • v0.6.2 20-03-2024

  新增:使用原生提示框

 • v0.6.1 15-02-2024

  更新依赖;修复自动签到

 • v0.6.0 10-01-2024

  问题修复;新增无限滚动

 • v0.5.6 30-12-2023

  更新库;代码优化

 • v0.5.5 25-12-2023

  代码优化;更新依赖;新增 限制图片最大高度

 • v0.5.4 10-12-2023

  新增隐藏背景图

 • v0.5.3 26-11-2023

  新增快捷键

 • v0.5.2 19-09-2023

  新增:隐藏主页帖子列表的序号

 • v0.5.0 01-09-2023

  支持一些 Tampermonkey beta 功能

 • v0.4.9 30-08-2023

  回复帖子头部也可点击隐藏

 • v0.4.8 25-08-2023

  自动隐藏被屏蔽的回复

 • v0.4.7 08-08-2023

  Emoji 修复:适配悬赏帖

 • v0.4.6 08-08-2023

  个人资料页面签名的 Emoji 修复

 • v0.4.5 08-08-2023

  更新"隐藏头像下的详情"

 • v0.4.4 07-08-2023

  显示/隐藏代码 bug 修复

 • v0.4.3 06-08-2023

  自动签到修复

 • v0.4.2 06-08-2023

  使用轮询检查是否签到成功

 • v0.4.1 05-08-2023

  后台自动签到(测试中)

 • v0.4.0 04-08-2023

  动态 CSS 部分代码重构,效率更高,代码更少

 • v0.3.8 04-08-2023

  隐藏回复样式更新

 • v0.3.7 04-08-2023

  全新的隐藏回复

 • v0.3.6 03-08-2023

  允许小签名

 • v0.3.5 03-08-2023

  修复 Emoji 支持签名档

 • v0.3.4 03-08-2023

  更新配置库版本

 • v0.3.3 03-08-2023

  新增隐藏评分和点评

 • v0.3.2 02-08-2023

  新增隐藏头像详情

 • v0.3.1 02-08-2023

  新增自动签到

 • v0.3.0 02-08-2023

  使用新版本配置库

 • v0.2.4 01-08-2023

  移除不必要的 console.log

 • v0.2.3 01-08-2023

  默认隐藏配置

 • v0.2.2 01-08-2023

  配置库更新:部分功能支持实时更改

 • v0.2.1 31-07-2023
 • v0.2.1 31-07-2023

  隐藏签名档与提醒

 • v0.2.0 31-07-2023

  引入配置系统

 • v0.1.5 31-07-2023

  emoji 修复

 • v0.1.4 24-07-2023

  隐藏/显示任意回复

 • v0.1.3 18-07-2023
 • v0.1.2 20-06-2023
 • v0.1.1 20-06-2023
 • v0.1 20-06-2023