Greasy Fork is available in English.

PreChatGPT - ChatGPT批量提问自动化工具

使用PreChatGPT来自动化您与ChatGPT的对话。支持批量提交问题,并逐个输入到ChatGPT进行询问,以节省时间并提高会话效率。

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

 • v3.6 28-01-2024 Imported from URL
 • v3.51 24-01-2024
 • v3.5 24-01-2024

  修复两个bug

 • v3.4 21-01-2024

  修复延迟模式的bug

 • v3.3 20-01-2024

  更新了代码UI
  重构了整个结构

 • v3.2 10-01-2024
 • v3.1 07-01-2024

  使用【】(){}[]()符号标记文本,自定义问题文本在prompt中的位置

 • v2.3 17-11-2023

  增加停止运行功能

 • v2.2 14-11-2023

  新增单步执行

 • v2.1 30-09-2023

  修复

 • v2.0 12-07-2023

  优化了延时模式,优化了交互逻辑

 • v1.8 04-07-2023
 • v1.7 16-06-2023

  新增拖动排序功能

 • v1.6 11-06-2023

  增加夜间模式

 • v1.5 05-06-2023
 • v1.4 05-06-2023

  修补bug

 • v1.3 05-06-2023
 • v1.2 02-06-2023
 • v1.1 02-06-2023
 • v1.0 21-05-2023