Greasy Fork is available in English.

zdf图片站聚合显示

将分页的图片网站聚合到一页显示

Autor
badmon
Dziennych instalacji
0
Wszystkich instalacji
20
Oceny
0 0 0
Wersja
0.1
Utworzono
19-01-2023
Zaktualizowano
19-01-2023
Licencja
MIT
Dotyczy

将每页一张的分页图片网站聚合到一页显示,适合图片下面有一堆页码,点一下看一个的那种。
纯自己用的。不定时更新。
0.1版功能:
1、聚合图片
2、聚合后点击图片全屏查看
3、收藏图片系列,下回再浏览的时候可以查看以前的收藏
4、支持的网站列表,直接跳转到其他网站继续看图
待解决问题:
图片浏览方式需要美化,有时间再做
收藏系列图片还不能取消收藏
因为跨站问题,收藏只能查看当前网站的,不能查看全部收藏