Greasy Fork is available in English.

广东开放大学全自动看课【广开】

广东开放大学全自动看课【广开】,理论来说只要官网不大面积更新,本脚本一直有效,如需批量服务,看介绍,白嫖禁止高要求;

Autor
学习小助手
Dziennych instalacji
4
Wszystkich instalacji
35
Oceny
0 0 0
Wersja
1.0.1
Utworzono
22-02-2021
Zaktualizowano
22-02-2021
Licencja
Brak licencji
Dotyczy
  • ougd.cn
使用前请查看这
第一:本脚本是公益脚本,无任何收费性质,如您觉得不好用,可不安装或删除,不好用是因为官方会不定期更新,不保证每天都可以
第二:如果您是大批量客户,可单独找我们:946522026
第三:白嫖如果无法使用,建议您自己看,如需我们帮助,也和第二条规则一样,联系我们
最后:感谢各位的支持,我们也会不定期更新,请各位白嫖党注意自己素质

公众号:校园网课满分助手


下图也可以获取联系方式