Greasy Fork is available in English.

Bubble.am logowanie hashem

Umożliwia logowanie za pomocą "user_hash" po wciśnięciu klawisza "H" i wyświetla hash danego konta po wciśnięciu klawisza "J"

// ==UserScript==
// @name     Bubble.am logowanie hashem
// @namespace  https://discord.gg/p56aQHNU9U
// @version   1.0
// @description Umożliwia logowanie za pomocą "user_hash" po wciśnięciu klawisza "H" i wyświetla hash danego konta po wciśnięciu klawisza "J"
// @author    enderror
// @match    *://bubble.am/*
// @run-at    document-start
// @grant    none
// ==/UserScript==

function getCookie(name) {
  let v = document.cookie.match('(^|;) ?' + name + '=([^;]*)(;|$)');
  return v ? v[2] : null;
}

function setCookie(name, value, days) {
  const d = new Date;
  d.setTime(d.getTime() + 24*60*60*1000*days);
  document.cookie = name + "=" + value + ";path=/;expires=" + d.toGMTString();
}

function deleteCookie(name) {
  setCookie(name, "", -1);
}

function login(text, hash) {
  const result = window.prompt(text, hash);

  if(result === null) return;
  if(result.length !== 40 || result === "") return alert("Niepoprawny hash!"), login("Wprowadź poniżej hash użytkownika:\n\nUWAGA! Po wprowadzeniu poprawnego hasha i naciśnięciu OK nastąpi odświeżenie strony.", "");

  deleteCookie("user_hash");
  deleteCookie("PHPSESSID");
  setCookie("user_hash", result, 30);

  window.location.reload();
}

function keydown(e) {
  const chat = document.querySelector("#chat_textbox"), battleChat = document.querySelector("#battle_chat");
  if(chat === document.activeElement || battleChat === document.activeElement) return;

  if(e.keyCode === 72) {
    login("Wprowadź poniżej hash użytkownika:\n\nUWAGA! Po wprowadzeniu poprawnego hasha i naciśnięciu OK nastąpi odświeżenie strony.");
  } else if(e.keyCode === 74) {
    const user_hash = getCookie("user_hash");
    user_hash !== null ? window.prompt(`Twój user_hash znajduje się poniżej w polu tekstowym.\n\nUWAGA! Pamiętaj aby nikomu bezmyślnie go nie podawać.`, user_hash) : alert("Podgląd wartości user_hash jest możliwy tylko wtedy gdy jesteś zalogowany/a.")
  }
}

document.addEventListener("keydown", keydown);

console.log("Created by DD7");