Greasy Fork is available in English.

かんたんコメントプラス

かんたんコメントをカスタム

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

 • v2.2 10-12-2020 *一部ページでかんたんコメントのメニューが表示されないのを修正 *一部バグを修正
 • v2.1 09-12-2020 バグ修正
 • v2.0 08-12-2020 すべてのタグに反映するカテゴリを作成
 • v1.3 07-12-2020 「音mad」でかんたんコメント登録した時、「音Mad」や「音mAd」や「音MAD」等のタグでは機能しないと分かったので修正しました
 • v1.2 07-12-2020
 • v1.1 07-12-2020
 • v1.0 07-12-2020
 • v0.3.3 05-12-2020 s
 • v0.3.2 05-12-2020 更新
 • v0.3.1 05-12-2020 アホみたいなバグ修正
 • v0.3 05-12-2020 マイページで設定できるように
 • v0.2.3 29-11-2020
 • v0.2.2 29-11-2020 アホみたいなバグ修正
 • v0.2.1 29-11-2020 アホみたいなバグ修正
 • v0.2 29-11-2020 バグ修正
 • v0.1 29-11-2020