Greasy Fork is available in English.

GYAO キーコントロール SCRIPT

Gyao Keycontrol Script

Stan na 2020-10-31 08:51:32 UTC. Zobacz najnowszą wersję.

Autor
オーニンノラン
Oceny
0 0 0
Wersja
1.1
Utworzono
30-10-2020
Zaktualizowano
31-10-2020
Licencja
Brak licencji
Dotyczy
動画配信サイトGYAO( https://gyao.yahoo.co.jp/ )のビデオプレイヤーに対してショートカットキー操作を行えるようにした簡易スクリプトです

まずvキーを押すことでビデオを選択。
矢印キーの上下キーを押すことで音量増減、左右キーを押すことで再生位置を移動させます。

キー操作の説明は動画ページ内にも表示しています。