Greasy Fork is available in English.

보배드림 닉네임차단

특정 닉네임의 게시글 색상변경 및 클릭시 물어보기 & 댓글차단 2.0 부터 버그 픽스는 맨마지막 버전을따름 중간버전은 기능 추가/업데이트

Autor
보배짱짱
Dziennych instalacji
0
Wszystkich instalacji
8
Oceny
0 0 0
Wersja
2.1.2
Utworzono
Zaktualizowano
Licencja
Brak licencji
Dotyczy
  • bobaedream.co.kr
보배드림 게시판(유머게시판, 베스트글, 자유게시판,정치게시판 등 유머게시판과 똑같은 구조를가진 게시판 아마도 내차사진은 안될듯)
차단리스트 표시활성화(리스트) 및 댓글 안보이게 접기처리되어있습니다.