Greasy Fork is available in English.

网页限制解除(精简优化版)

解除大部分网站禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。

Zainstaluj skrypt?
Skrypt zaproponowany przez autora

智能划词翻译może Ci się również spodobać.

Zainstaluj skrypt

Opis autora

网页限制解除(精简优化版)

取消全局地址匹配,已定义大部分有限制的网页。如果遇到其它有限制的网页,请打开脚本~在其“设置”页中加“用户包括”之地址匹配。