Greasy Fork is available in English.

remove_baijiahao

删除百度搜索中的百家号结果

Autor
Greyh4t
Dziennych instalacji
2
Wszystkich instalacji
1 221
Oceny
15 0 0
Wersja
1.10
Utworzono
24-08-2020
Zaktualizowano
09-01-2021
Licencja
Brak licencji
Dotyczy

remove_baijiahao

找了好些过滤百家号搜索结果的脚本,很多都已经好久不更新不好用了,参考着自己写了一个

主要功能

自动从搜索结果中移除百家号的结果,并将百度的跳转链接替换为网站原始链接(默认屏蔽百家号结果,也可自行添加其他域名)

其他

移除百家号后剩余结果很少的情况,可以通过百度的搜索设置将每页结果条数设置为20或者50解决

过滤前后对比

过滤前 Alt Text 过滤后 Alt Text