Greasy Fork is available in English.

墨灵音乐(自由音乐)播放器美化

隐藏赞赏提示、当前歌词显示为绿色、已播放歌词显示为灰色、快捷键显示更整洁、播放音乐时背景更换为对应封面、修改搜索源的文本、增加填写网易云ID时的提示并删除默认值

Autor
AN drew
Dziennych instalacji
0
Wszystkich instalacji
392
Oceny
3 0 0
Wersja
0.6.2
Utworzono
26-06-2020
Zaktualizowano
21-11-2020
Licencja
Brak licencji
Dotyczy

赞赏提示:

隐藏后:
原本的歌词显示:

美化后:
播放歌曲时背景更换为歌曲封面
原本的快捷键提示:

美化后:
点击"搜索"按钮→点击输入框左侧的"源"

——显示原本的搜索源文本:

修改后:
点击"歌单"按钮→点击下方的"同步某易的歌单"

——显示原本的网易云ID填写框:

美化后: