Greasy Fork is available in English.

cda.pl, vimeo - lista wideo w folderze i wyszukiwarce

Pokazuje listę linków do filmów z wszystkich stron danego folderu (ale nie w podfolderach) lub wyniku wyszukiwania (bez folderów). Linki nie prowadzą bezpośrednio do filmu, lecz do jego strony.

// ==UserScript==
// @name     cda.pl, vimeo - lista wideo w folderze i wyszukiwarce
// @namespace  https://greasyfork.org/pl/scripts/396433
// @version   0.5.1
// @description Pokazuje listę linków do filmów z wszystkich stron danego folderu (ale nie w podfolderach) lub wyniku wyszukiwania (bez folderów). Linki nie prowadzą bezpośrednio do filmu, lecz do jego strony.
// @author    Dove6
// @include   https://www.cda.pl/*/folder*
// @include   https://www.cda.pl/info/*?section=video
// @include   https://www.cda.pl/video/show/*
// @include   https://vimeo.com/search*
// @grant    none
// ==/UserScript==

/* jshint esversion: 6 */
/* jshint multistr: true */
(function() {
  'use strict';
  
  const dom_parser = new DOMParser();

  class LinksFetcher {
    callback(links) {
      console.log(links.join(' '));
    }
    isBusy() {
      throw new Error('This method is abstract');
    }
    parseFetchedPage(text_html) {
      return text_html;
    }
    fetchLinks(source_url = this.source_url, direction = null) {
      throw new Error('This method is abstract');
    }
    createButton(name) {
      let s = document.createElement('span');
      s.className = 'fetch-links-button';
      s.innerHTML = name;
      s.style.border = '2px solid green';
      s.style.borderRadius = '2px';
      s.style.padding = '5px';
      s.style.margin = '10px';
      s.style.fontWeight = 'bold';
      s.style.cursor = 'pointer';
      return s;
    }
  }

  class RecursiveLinksFetcher extends LinksFetcher {
    setReachedEnd(direction) {
      this.reached_end[direction] = true;
      if (this.reached_end.left && this.reached_end.right) {
        this.callback(this.links);
      }
    }
    isBusy() {
      return (!this.reached_end.left || !this.reached_end.right);
    }
    constructor(source_url, callback = null) {
      super();
      this.links = [];
      this.reached_end = {'left': true, 'right': true};
      this.source_url = source_url;
      if (callback !== null) {
        this.callback = callback;
      }
    }
    getLinksFromParsedPage(parsed_page) {
      throw new Error('This method is abstract');
    }
    getNextURLFromParsedPage(parsed_page) {
      throw new Error('This method is abstract');
    }
    getPreviousURLFromParsedPage(parsed_page) {
      throw new Error('This method is abstract');
    }
    fetchLinks(source_url = this.source_url, direction = null) {
      this.reached_end.left = false;
      this.reached_end.right = false;
      this.links = [];
      fetch(source_url).then(
        (result) => {
          let fetched_page = result.text().then(
            (result_text) => {
              let parsed_page = this.parseFetchedPage(result_text);
              this.links = this.links.concat(this.getLinksFromParsedPage(parsed_page));
              let urls = {
                'next': this.getNextURLFromParsedPage(parsed_page),
                'previous': this.getPreviousURLFromParsedPage(parsed_page)
              };
              if (direction === 'right' || direction === null) {
                if (urls.next !== undefined && urls.next !== null) {
                  console.log('Next page: ' + urls.next);
                  this.fetchLinks(urls.next, 'right');
                } else {
                  this.setReachedEnd('right');
                }
              }
              if (direction === 'left' || direction === null) {
                if (urls.previous !== undefined && urls.previous !== null) {
                  console.log('Previous page: ' + urls.previous);
                  this.fetchLinks(urls.previous, 'left');
                } else {
                  this.setReachedEnd('left');
                }
              }
            }
          );
        }
      );
    }
  }

  class IterativeLinksFetcher extends LinksFetcher {
    decrementCounter() {
      if (this.counter > 0) {
        this.counter--;
      }
      if (this.counter === 0) {
        this.callback(this.links);
      }
    }
    isBusy() {
      return (this.counter !== 0);
    }
    constructor(source_url, callback = null) {
      super();
      this.links = [];
      this.counter = 0;
      this.source_url = source_url;
      if (callback !== null) {
        this.callback = callback;
      }
    }
    getLinksFromParsedPage(parsed_page) {
      throw new Error('This method is abstract');
    }
    getSpecifiedPageNumberURL(source_url, page_number) {
      throw new Error('This method is abstract');
    }
    fetchLinks(source_url = this.source_url, direction = null) {
      let page_numbers = {
        min: Number(document.querySelector('.fetch-links-settings.minimum').value),
        max: Number(document.querySelector('.fetch-links-settings.maximum').value)
      };
      console.log(page_numbers);
      if (page_numbers.min <= page_numbers.max) {
        this.counter = page_numbers.max - page_numbers.min + 1;
        this.links = [];
        for (let page_number = page_numbers.min; page_number <= page_numbers.max; page_number++) {        
          let page_url = this.getSpecifiedPageNumberURL(source_url, page_number);
          console.log('Now fetching page: ' + page_url);
          fetch(page_url).then(
            (result) => {
              let fetched_page = result.text().then(
                (result_text) => {
                  let parsed_page = this.parseFetchedPage(result_text);
                  this.links = this.links.concat(this.getLinksFromParsedPage(parsed_page));
                  this.decrementCounter();
                }
              );
            }
          );
        }
      }
    }
  }

  class CDASearchLinksFetcher extends IterativeLinksFetcher {
    parseFetchedPage(text_html) {
      return dom_parser.parseFromString(text_html, 'text/html');
    }
    getLinksFromParsedPage(parsed_page) {
      return Array.from(parsed_page.querySelectorAll('.text.text-video > .link-title-visit')).map(function(e) {
        return e.href;
      });
    }
    getSpecifiedPageNumberURL(source_url, page_number) {
      let result_url = new URL(source_url);
      let result_path = result_url.pathname;
      let last_slash = result_path.lastIndexOf('/');
      if ((/show/).test(result_path.slice(result_path.lastIndexOf('/', last_slash - 1)))) {
        result_path += '/p' + String(page_number);
      } else {
        result_path = result_path.slice(0, last_slash + 1) + 'p' + String(page_number);
      }
      result_url.pathname = result_path;
      return result_url.toString();
    }
    createButton(name = 'Pobierz linki') {
      let s = super.createButton(name);
      s.onclick = (function() {
        if (!this.isBusy()) {
          if (document.querySelector('.fetch-links-result').innerHTML.length !== 0) {
            document.querySelector('.fetch-links-result').innerHTML = '';
            document.querySelector('.fetch-links-result').style.display = 'none';
          }
          this.fetchLinks();
        }
      }).bind(this);
      return s;
    }
  }

  class CDAFolderLinksFetcher extends IterativeLinksFetcher {
    parseFetchedPage(text_html) {
      return dom_parser.parseFromString(text_html, 'text/html');
    }
    getLinksFromParsedPage(parsed_page) {
      return Array.from(parsed_page.getElementsByClassName('link-title-visit')).map(function(e) {
        return e.href;
      });
    }
    getSpecifiedPageNumberURL(source_url, page_number) {
      let result_url = new URL(source_url);
      let result_path = result_url.pathname;
      let last_slash = result_path.lastIndexOf('/');
      if ((/vfilm/).test(result_path.slice(last_slash))) {
        result_path += '/' + String(page_number);
      } else {
        if ((/folder/).test(result_path.slice(result_path.lastIndexOf('/', last_slash - 1)))) {
          result_path += '/' + String(page_number);
        } else {
          result_path = result_path.slice(0, last_slash + 1) + String(page_number);
        }
      }
      result_url.pathname = result_path;
      return result_url.toString();
    }
    createButton(name = 'Pobierz linki') {
      let s = super.createButton(name);
      s.onclick = (function() {
        if (!this.isBusy()) {
          if (document.querySelector('.fetch-links-result').innerHTML.length !== 0) {
            document.querySelector('.fetch-links-result').innerHTML = '';
            document.querySelector('.fetch-links-result').style.display = 'none';
          }
          this.fetchLinks();
        }
      }).bind(this);
      return s;
    }
  }

  class VimeoSearchLinksFetcher extends IterativeLinksFetcher {
    parseFetchedPage(text_html) {
      return JSON.parse(text_html.match(/var data \= (.+?);\n/)[1]);
    }
    getLinksFromParsedPage(parsed_page) {
      return parsed_page.filtered.data.map(function(e) {
        return e.clip.link;
      });
    }
    getSpecifiedPageNumberURL(source_url, page_number) {
      let result_url = new URL(source_url);
      let result_params = result_url.searchParams;
      result_params.set('page', page_number);
      result_url.search = result_params.toString();
      return result_url.toString();
    }
    createButton(name = 'Pobierz linki') {
      let s = super.createButton(name);
      s.style.color = '#456';
      s.style.backgroundColor = '#efe';
      s.onclick = (function() {
        if (!this.isBusy()) {
          if (document.querySelector('.fetch-links-result').innerHTML.length !== 0) {
            document.querySelector('.fetch-links-result').innerHTML = '';
            document.querySelector('.fetch-links-result').style.display = 'none';
          }
          this.fetchLinks();
        }
      }).bind(this);
      return s;
    }
  }


  if ((/vimeo\.com\/search/).test(location.href)) { //Vimeo search
    if (document.getElementsByClassName('fetch-links-button').length === 0 && document.getElementsByClassName('iris_link-box').length > 0) {
      let parent_div = document.querySelector('.header_region');
      if (parent_div !== null) {
        let result_div = document.createElement('div');
        result_div.className = 'fetch-links-result';
        result_div.style.border = '2px solid gray';
        result_div.style.borderRadius = '5px';
        result_div.style.padding = '5px';
        result_div.style.margin = '10px';
        result_div.fontFamily = 'monospace';
        result_div.style.display = 'none';
        parent_div.appendChild(result_div);

        let input_div = document.createElement('div');
        parent_div.insertBefore(input_div, result_div);
        let links_getter = new VimeoSearchLinksFetcher(location.href, function(links) {
          result_div.innerHTML = links.join(' ');
          result_div.style.display = 'block';
        });
        input_div.appendChild(links_getter.createButton());
        let pagination_data = JSON.parse(document.documentElement.outerHTML.match(/var data \= (.+?);\n/)[1]).filtered.paging;
        let page_numbers = {
          min: (new URLSearchParams(pagination_data.first)).get('page'),
          max: (new URLSearchParams(pagination_data.last)).get('page')
        };
        let min_page = document.createElement('input');
        min_page.className = 'fetch-links-settings minimum';
        min_page.type = 'number';
        min_page.min = page_numbers.min;
        min_page.max = page_numbers.max;
        min_page.value = page_numbers.min;
        input_div.appendChild(min_page);
        let max_page = document.createElement('input');
        max_page.className = 'fetch-links-settings maximum';
        max_page.type = 'number';
        max_page.min = page_numbers.min;
        max_page.max = page_numbers.max;
        max_page.value = page_numbers.max;
        input_div.appendChild(max_page);
      }
    }
  } else if ((/cda\.pl\/.+\/folder/).test(location.href)) { //cda folder
    if (document.getElementsByClassName('fetch-links-button').length === 0 && document.getElementsByClassName('link-title-visit').length > 0) {
      let parent_div = document.querySelector('#folder-replace .panel-body');
      if (parent_div !== null) {
        let result_div = document.createElement('div');
        result_div.className = 'fetch-links-result';
        result_div.style.border = '2px solid gray';
        result_div.style.borderRadius = '5px';
        result_div.style.padding = '5px';
        result_div.style.margin = '10px';
        result_div.style.backgroundColor = 'black';
        result_div.fontFamily = 'monospace';
        result_div.style.display = 'none';
        parent_div.insertBefore(result_div, parent_div.children[1]);

        let input_div = document.createElement('div');
        parent_div.insertBefore(input_div, result_div);
        let links_getter = new CDAFolderLinksFetcher(location.href, function(links) {
          result_div.innerHTML = links.join(' ');
          result_div.style.display = 'block';
        });
        input_div.appendChild(links_getter.createButton());
        let pagination_data;
        if (location.href.indexOf('folder-glowny') === -1) {
          pagination_data = document.querySelector('#navigation_foldery .active .item-file').innerHTML;
        } else {
          pagination_data = document.querySelector('#navigation_foldery a[href*="glowny"] .item-file').innerHTML;
        }
        let page_numbers = {
          min: 1,
          max: Math.ceil(Number(pagination_data.match(/\d+/)[0]) / 36)
        };
        let input_style = document.createElement('style');
        input_style.innerHTML = '\
          .fetch-links-settings {\
            background-color: transparent;\
            text-align: right;\
            padding: 2px;\
            font-weight: bold;\
            border: 2px solid gray;\
          }';
        input_div.appendChild(input_style);
        let min_page = document.createElement('input');
        min_page.className = 'fetch-links-settings minimum';
        min_page.type = 'number';
        min_page.min = page_numbers.min;
        min_page.max = page_numbers.max;
        min_page.value = page_numbers.min;
        input_div.appendChild(min_page);
        let max_page = document.createElement('input');
        max_page.className = 'fetch-links-settings maximum';
        max_page.type = 'number';
        max_page.min = page_numbers.min;
        max_page.max = page_numbers.max;
        max_page.value = page_numbers.max;
        input_div.appendChild(max_page);
      }
    }
  } else if ((/cda\.pl\/info\/.+/).test(location.href)) { //cda general search
    if (document.getElementsByClassName('fetch-links-button').length === 0 && document.querySelectorAll('.text-video > .link-title-visit').length > 0) {
      let sought_phrase = location.href.match(/cda\.pl\/info\/(.+)\?section\=video/)[1];
      if (sought_phrase === null || sought_phrase === undefined) {
        throw new Error('Error getting the sought phrase from link');
      }
      let video_search_link = 'https://www.cda.pl/video/show/' + sought_phrase;

      let parent_div = document.querySelector('.nogry.nogiwera.nodownload.video .bttn-grp-const-width-md');
      if (parent_div !== null) {
        let intermediate_div = document.createElement('div');
        intermediate_div.style.margin = '10px 0 2px 0';
        intermediate_div.style.textAlign = 'left';
        parent_div.insertBefore(intermediate_div, parent_div.children[1]);

        let result_div = document.createElement('div');
        result_div.className = 'fetch-links-result';
        result_div.style.border = '2px solid gray';
        result_div.style.borderRadius = '5px';
        result_div.style.padding = '5px';
        result_div.style.margin = '10px';
        result_div.style.backgroundColor = 'black';
        result_div.fontFamily = 'monospace';
        result_div.style.display = 'none';
        result_div.style.textAlign = 'left';
        parent_div.appendChild(result_div);

        let input_div = document.createElement('div');
        intermediate_div.appendChild(input_div);
        let links_getter = new CDASearchLinksFetcher(video_search_link, function(links) {
          result_div.innerHTML = links.join(' ');
          result_div.style.display = 'block';
        });
        input_div.appendChild(links_getter.createButton());
        let pagination_data = document.querySelector('#mVid > a').innerHTML;
        let page_numbers = {
          min: 1,
          max: Math.ceil(Number(pagination_data.match(/\d+/)[0]) / 24)
        };
        if (page_numbers.max > 55) {
          page_numbers.max = 55;
        }
        let input_style = document.createElement('style');
        input_style.innerHTML = '\
          .fetch-links-settings {\
            background-color: transparent;\
            text-align: right;\
            padding: 2px;\
            font-weight: bold;\
            border: 2px solid gray;\
          }';
        input_div.appendChild(input_style);
        let min_page = document.createElement('input');
        min_page.className = 'fetch-links-settings minimum';
        min_page.type = 'number';
        min_page.min = page_numbers.min;
        min_page.max = page_numbers.max;
        min_page.value = page_numbers.min;
        input_div.appendChild(min_page);
        let max_page = document.createElement('input');
        max_page.className = 'fetch-links-settings maximum';
        max_page.type = 'number';
        max_page.min = page_numbers.min;
        max_page.max = page_numbers.max;
        max_page.value = page_numbers.max;
        input_div.appendChild(max_page);
      }
    }
  } else if ((/cda\.pl\/video\/show/).test(location.href)) { //cda video search
    if (document.getElementsByClassName('fetch-links-button').length === 0 && document.querySelectorAll('.text-video > .link-title-visit').length > 0) {
      let parent_div = document.querySelector('.bttn-grp-const-width-md');
      if (parent_div !== null) {
        let intermediate_div = document.createElement('div');
        intermediate_div.style.margin = '10px 0 2px 0';
        intermediate_div.style.textAlign = 'left';
        parent_div.insertBefore(intermediate_div, parent_div.children[1]);

        let result_div = document.createElement('div');
        result_div.className = 'fetch-links-result';
        result_div.style.border = '2px solid gray';
        result_div.style.borderRadius = '5px';
        result_div.style.padding = '5px';
        result_div.style.margin = '10px';
        result_div.style.backgroundColor = 'black';
        result_div.fontFamily = 'monospace';
        result_div.style.display = 'none';
        result_div.style.textAlign = 'left';
        parent_div.appendChild(result_div);

        let input_div = document.createElement('div');
        intermediate_div.appendChild(input_div);
        let links_getter = new CDASearchLinksFetcher(location.href, function(links) {
          result_div.innerHTML = links.join(' ');
          result_div.style.display = 'block';
        });
        input_div.appendChild(links_getter.createButton());
        let pagination_data = document.querySelector('#gora > h2').innerHTML;
        let page_numbers = {
          min: 1,
          max: Math.ceil(Number(pagination_data.match(/\d+/)[0]) / 24)
        };
        if (page_numbers.max > 55) {
          page_numbers.max = 55;
        }
        let input_style = document.createElement('style');
        input_style.innerHTML = '\
          .fetch-links-settings {\
            background-color: transparent;\
            text-align: right;\
            padding: 2px;\
            font-weight: bold;\
            border: 2px solid gray;\
          }';
        input_div.appendChild(input_style);
        let min_page = document.createElement('input');
        min_page.className = 'fetch-links-settings minimum';
        min_page.type = 'number';
        min_page.min = page_numbers.min;
        min_page.max = page_numbers.max;
        min_page.value = page_numbers.min;
        input_div.appendChild(min_page);
        let max_page = document.createElement('input');
        max_page.className = 'fetch-links-settings maximum';
        max_page.type = 'number';
        max_page.min = page_numbers.min;
        max_page.max = page_numbers.max;
        max_page.value = page_numbers.max;
        input_div.appendChild(max_page);
      }
    }
  }

})();