Greasy Fork is available in English.

电子科大继续教育学院自动翻页脚本

完全重写

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

  • v1.0.4 20-11-2020 修复无限刷新
  • v1.0.3 18-11-2020 修复部分情况下页面加载失败卡死
  • v1.0.1 18-11-2020
  • v1.0.0 18-11-2020 完全重写整个脚本,应该能解决大部分bug
  • v0.3.0 19-08-2020
  • v0.2.2 05-02-2020
  • v0.2.2 05-02-2020
  • v0.2.1 05-02-2020
  • v0.2 05-02-2020
  • v0.1 01-11-2019