Greasy Fork is available in English.

吾爱破解论坛自动签到 - 无道

吾爱破解论坛自动签到脚本,很简单的一个脚本。主要就是自动签到,不用手动点击签到。

Autor
无道
Dziennych instalacji
0
Wszystkich instalacji
2 508
Oceny
27 0 0
Wersja
1.0.2
Utworzono
08-10-2019
Zaktualizowano
25-11-2020
Licencja
Brak licencji
Dotyczy

吾爱论坛的签到,只需鼠标点一点即可,但是对于我这个懒人来说,点都不想点。于是,这个脚本就来了,一个很简单的脚本。

截图-1570534195

每天只执行一次,每次进入吾爱论坛的首页,脚本就会触发执行。再次刷新就会看到已经签到完毕了【如上图】。

大家有其它论坛想要签到的,可反馈,如果能完成,就继续更新。

我的其它脚本 【懒盘】百度网盘-蓝奏网盘自动填写密码[抓取&服务器] - 替代云盘精灵

欢迎安装。