Greasy Fork is available in English.

百度去广告,blur(毛玻璃)搜索框,美化

百度搜索框背景模糊,去广告,美化

Autor
⸐꯭L꯭⸙
Dziennych instalacji
7
Wszystkich instalacji
13 219
Oceny
56 2 0
Wersja
21.02.21.1
Utworzono
31-07-2018
Zaktualizowano
21-02-2021
Licencja
Brak licencji
Dotyczy
搜索框背景模糊 稍微屏蔽左侧百度广告 多列显示
设置在右上角设置的下拉菜单中

20.8.21
增加百度自定义首页背景

20.6.15
增加结果居中,隐藏百家号

20.5.27
增加自动隐藏首页资讯,自动隐藏首页热榜

20.5
增加 多列显示,简洁首页

3.0
美化可以开关

2.3
在搜索工具里可以自定义是否显示右侧,默认不显示

2.0
调整样式 去掉右侧