Greasy Fork is available in English.

ニコニコ動画 動画視聴モード

HTML5とFlash切換えバーをページ下部へ移動する。

Stan na 2018-05-07 11:41:56 UTC. Zobacz najnowszą wersję.

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

 • v11.2 26-02-2021 11.2 - fix シリーズがない動画で動作が不安定になる
 • v11.1 25-02-2021 11.1 - fix メニューバークリックのモード切換え処理で不必要に動作する
 • v11 13-01-2021
 • v9.3 04-12-2020
 • v9.2 04-12-2020 v9.2 fix 内部的なページ遷移後にシリーズリンクのパラメータを削除しない
 • v9.1 03-12-2020 update v9 シリーズリンクのパラメータを削除(訪問済みリンク判定しやすくする)
 • v8 31-10-2020
 • v7 08-07-2020 ニコニコ動画バージョンアップ対応
 • v6.1 24-10-2019
 • v6 04-10-2019 動画のクリックで再生/停止が動作しなくなっていた(クリック領域を変更)
 • v5 19-06-2019 プレイヤー内のポップアップメニューと最上部バーの被り対応
 • v4 11-06-2019 動画部のクリックで再生/停止制御を再度対応
 • v3.1 21-10-2018 3.1 - https対応
 • v3 12-08-2018 動画部のクリックで再生/停止制御を追加
 • v2 07-05-2018
 • v1 07-05-2018