Greasy Fork is available in English.

ニコニコ動画 自動再生(HTML5版)

ニコニコ動画を自動再生します。

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

  • v5.1 03-02-2020 コメントの修正のみ
  • v5 19-06-2019 別動画移動時にページトップへ移動する
  • v4 19-06-2019 メモリリーク改善
  • v3 11-06-2019 別動画移動後も自動再生するように変更
  • v2 21-09-2018 Flash版を削除(Chromeで動作しないため)
  • v1.1 31-05-2018
  • v1 07-05-2018