Greasy Fork is available in English.

Ogame Retro PL

joks@linux.pl

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

 • v7.9.3 31-07-2016
 • v7.9.2 31-07-2016
 • v7.9.1 31-07-2016 new translation added
 • v7.9 29-07-2016 naprawa deuter/deuteru
 • v7.8.2 29-07-2016
 • v7.8.1 28-07-2016
 • v7.8 28-07-2016 a lot of fix
 • v7.7.1 28-07-2016
 • v7.7 28-07-2016 fix kolonizacja i dostarczenie surowcow
 • v7.6 27-07-2016 fix misja transportuj
 • v7.5 27-07-2016 attack fix
 • v7.4 26-07-2016
 • v7.3 26-07-2016
 • v7.2 26-07-2016
 • v7.1 25-07-2016
 • v7.0 24-07-2016 przetlumaczono raport z kolonizacji i poprawka raportow
 • v6.9 23-07-2016 fix planeta matka w ruchach flot
 • v6.8 23-07-2016 quick fix
 • v6.7 23-07-2016 code review, fixed translation (planeta matka), new translation raporty wojenne, pola zniszczen
 • v6.5 22-07-2016
 • v6.4 22-07-2016 fix planeta matka
 • v6.3 22-07-2016 naprawa bledow zgloszonych - S a n g r e a l
 • v6.2 22-07-2016 reference error fix
 • v6.1 22-07-2016 small change in messages
 • v6.0 22-07-2016 duzo zmian i poprawek. itterfejs w 90% przetlumaczony patrz screeny
 • v5.6 21-07-2016
 • v5.5 21-07-2016
 • v5.3 21-07-2016 duzo zman. poprawiono min wyglad podgladu lotu flot (atakuj,transportuj)
 • v5.2 20-07-2016
 • v5.1 20-07-2016
 • v5 20-07-2016 wiele nowych tlumaczen
 • v4.2 20-07-2016
 • v4.1 20-07-2016
 • v4 20-07-2016 naprawa zgloszonych literowek
 • v3 20-07-2016
 • v0.2 19-07-2016 poprawki tlumaczenia
 • v0.1. 19-07-2016