Greasy Fork is available in English.

iciba划词翻译

iciba翻译

Fra 2017-05-09 09:59:24 UTC. Se den seneste versjonen.

// ==UserScript==
// @name        iciba划词翻译
// @namespace     noe132.com
// @author       noe132
// @include      http://*
// @include      https://*
// @exclude      http://www.iciba.com*
// @grant       GM_xmlhttpRequest
// @grant       GM_addStyle
// @grant       GM_getValue
// @grant       GM_setValue
// @grant       GM_registerMenuCommand
// @icon        http://tb.himg.baidu.com/sys/portrait/item/d4346e6f65313332ac06
// @version      3.2.9
// @supportURL     http://tieba.baidu.com/f?kw=firefox
// @contributionURL  nnnnoe132@gmail.com|alipay.com
// @description iciba翻译
// ==/UserScript==


/* ------------------ changelog -------------------
 * update INFO:
 * update 2017/05/09 : bug fix
 * update 2017/04/20 : 添加鼠标悬浮触发查词
 * update 2017/04/19 : 终于搞明白怎么定位了
 * update 2017/04/18 : 添加最大选择数设置和默认行为设置,优化样式
 * update 2017/04/12 : 添加了百度翻译谷歌翻译按钮
 * update 2017/04/12 : 搞了个字符串压缩~解压字符串速度还可以
 * update 2017/04/11 : bug fix,重写鼠标事件定位方法
 * update 2017/03/24 : 添加鼠标事件10ms延迟
 * update 2017/03/24 : 用babel翻译async function,可以支持到chrome33
 * update 2017/03/23 : 使用百度翻译API,iciba的程序员不更新api
 * update 2016/12/23 : trim查询字符串,更新版本号到3
 * update 2016/09/23 : mouseClick只能左键触发
 * update 2016/08/19 : 不知为何connect属性未加上
 * update 2016/05/30 : 样式修改
 * update 2016/05/03 : 解释处理修改
 * update 2016/05/02 : 样式修改
 * update 2016/05/01 : 样式修改
 * update 2016/04/22 : 老版本浏览器兼容性修复
 * update 2016/04/17 : 样式修改
 * update 2016/04/17 : 重写
 * update 2016/04/09 : 样式小改
 * update 2016/03/27 : 紧急修复。。。
 * update 2016/03/16 : 样式修正
 * update 2016/03/05 : 样式小改
 * update 2015/07/31 : 貌似之前的wordpress判断不太给力,干脆带wp-admin的都干掉
 * update 2015/07/12 : 去除wp-admin/post.php页面,防止wordpress编辑文章自动添加div
 * update 2015/05/19 : 设置查词默认为小写
 * update 2015/05/09 : 按Ctrl可以使小蓝圈隐藏起来(暂时)
 * update 2015/01/03 : 样式全加了 !important 提高优先级
 * update 2014/12/24 : 添加设置选项(可当且仅当按住ctrl键显示翻译按钮)
 * update 2014/12/20 : 修正语法错误。。。
 * update 2014/12/19 : 搜词BUG修复,修正点击定位~
 * update 2014/12/10 : 严格模式'use strict',提高性能
 * update 2014/12/04 : 贴吧图册预览修正
 * update 2014/11/16 : 更换mouseClick的触发条件为mouseup
 * update 2014/11/14 : 添加输入框查词,修正定位不正确。
 * ------------------------------------------------ */

'use strict';

function _asyncToGenerator(fn) { return function () { var gen = fn.apply(this, arguments); return new Promise(function (resolve, reject) { function step(key, arg) { try { var info = gen[key](arg); var value = info.value; } catch (error) { reject(error); return; } if (info.done) { resolve(value); } else { return Promise.resolve(value).then(function (value) { step("next", value); }, function (err) { step("throw", err); }); } } return step("next"); }); }; }

var Iciba = function () {
  this.init();
};

Iciba.prototype.auto_active = 1; //没用~
Iciba.prototype.ctrlKey_actived = null;

// init 初始化对象 插入样式 读取设置 绑定事件
Iciba.prototype.init = function () {
  var _this = this;
  var style = '#icibaCirclePointer{foď-family:"Mārosoft Yahei",sđifįans-İrIJ!importĵt;displaĝblockļľŀłď;z-Ďdex:10Š0ŒĿŁŃ;ovđfŎw:hidśnţŔŦwŰth:20pxŴťŖīightŻŽſĽŤŕńbŀśrŞž ĤlŰ #5ƛƀƍ;ƏrƑ-raņusŞŠžƝŦĄŐgĢund:#ABDƬŖƏxĸhƥoŭ0 ǃ3Ɣ#1ljƺńopaĂtĝ.7Nj;tƤĶitiĕ:.05sǕƼĸizĎg:ƠƢƼNj}ĀĂĄĆĈĊČĎĐƒhŨđ{ǍǏǚĝ1Ǯǰăąćĉċčďđ:ǏǛũ{ǫȌ1ƔƖƘ#35șșǣǏkưoƲƴ#90a2c4ǣoƽsƿdǁ:ǃDžLJ2ȶȃāȅResultCĕłĎǼŘŚŜƩšǕŷdŹȍutoǕƃƅƇaɐɒƋŵŖmaƽɌɎ3żƫɚƁƎƐȌnĕeȝƯƱƳƵEɲȫȭȯȱȳ 8ƔȔxƙ9ɿǕĊtǸĸǎĂnǩŢɥƍǯȹĄȻȽȿɁďaɄr *ȑȬǥǧʈǪɨr-ǭʋŃʍDZa_İaĈh_Ƽ{ņňŊŌŎŐǕɝrgĎȲǕǎűǨʼʤŖɠźş0%ȫơđʢoʃomƓɽȖdƙC˖ǕĔĖsǦeˁœɦ;ʂʄňǿʞʊ˟ƞwƐʅ˥ʉȸʧʐȾɀɂʕnđ Ďpɐ{Ŀ˛ǛǝsłǛcʷʫʺn˞ƌƭʠƣƥiƧ̉ɛɧɵǀŭɪ˶ɴʜˀȒʡʣ˨Ŧʱʼnŋ:ĎƗ˶ʢʵő˂ńũŁāal-̰Ƅ̈ĚűĊ˘ŎaƇ̗ɬ̫ʦȅʩeʫcʭƼ>ȄĄS̓ʬIn˺t˼ƥņ˦ 7ɤ̟˃Ÿźc̰c(ˆ% -ɹ͗x)ˉƑ:̽ɓĬɕŻɺƊ͙ń̦e-ɔƆͰ̊͘ƻȞȠȢ:wůĐǕcoŎƒ#6΋˘ɂʜ˝14ͻ̒ˡeʃˋˤʇˮ̫;˙tėęěĝğġģĥħĩƃĮĹIJĴĶĸıf˯ȅ͋̈́h͎͐Ůǻr,͉aε͍͏ɐ:ĔcƧʚ̔ȰǂDŽ džɽǃ#˖C˸ĶΖ΅·ŀƵȶ2Ǯ.ʎο͌ͅBɐɑn͒ʿ˦ɋ͛Ż9Γˠ͸Ƈ2ͱͩˋƤƦƨ˧ͼƎ;ɯd-ΆΈɱɳΜƮȟϽƣep̼̓oЈЊ̻ϴƒͬЄ̌ĊĦˑƕ·ȗϒϝϟπϢϤǝǺ̭ȑϼȡƳϿϘΉĘЬaНʧПhϣˎ̈ȎiȐЅͿШЀϙ#e5пп̙Ȯ̕Ȳό2LJ8ъϔİtγ͊ϡвСϦйЇĽag˝url("d̻a̤ɝљ/svg+xmlƟaİ64,PHN2ZyBѷXJzaW9uPSIxLjEiIGlk҃JDYXBhXz҉IHƆbG5zҏodHRwOi8vd3ҪLnczLm9yѸ8yMDAwL3ѶѸIљG1sbnM6eGxpbms9Imh0ҢA6Ly9ҫ3φdzMub3JnLҗ5OTkũӊӌӎҊHgӐjBweCӀeT0iMHB4IiѺѿV3QҲ4҃IwIҹgNTYuөY2ԎU2҇k2NҊgc3R5ҜUӐmVuYWJsZS1iԫNrZӣҩW5kOm5ldyҺԎAԐԒԔԒԗDԙԛԝj˛ҙқDpzcGFjZӻāHJlc2VydmUiPgogICՄѴҔdGgKիՄմժCBҎSJNԑUuMTQԚՊ҆jg4N0w0MS41ODgsMՔuNzg2Yӟ֘֓Ԛւրւ0LՊրzԜLӪ֨U4֦տ֖֪TE֥jȩNmMһִy҇Y4Ġ0xMC4ӟTgtMjM׋׍׏֙֫IҰDEһ׍xOC0ҷywמB׈A֨E֯Dה֦שרz֝Q֘׭҆ҹsO֏yө׊֎4֍׭֕TӠցԡ֫ׯցYybזҰjԖ֎wxN׆ҷDh׍׆1֙E֕ؖөM֕֏ӟؚ֩45Ġנ҇E2إטkyҋֻ҇ԡ׵wһזִ֘֯Tפ׌k3תրDc5֫פ֒MԇzՋjIؗSwؗ׆ӨרsԑԓػוU؊AקU1ا0Ԟَ׺4֒d6Iֵמأ֒Qֺٓق׍ҽCس֦Eؽـ֘يքٵٴӜy0ؽ؋y٠؏پڄ؎NѹҰִؽTφNٹ֫ٻڋֵֿ٘ײY֕׍Շg֥DZ٦ԃzҢlԮ՚ZѬӄDթcmņKז։ןgցgؽլךـpOح+PC9wҒRoէo8ҼҾz4K"ͨЄЦȢ-˽ǚǜ̈ceȋrɭІЧϾ˛zΐ5ɻۢͲϺ̀ѐζгϥTǘsŊĐGoթĊХɮ۝řѤњќўѠłѣјeѦѨѪѬѮѰѲPD94bWwgգա՟lvbjӼ׺ԍԃlӍNvZҌuZzӼVVRG֫ʺҙ֊ԫԺԫxܕդԧ5vIj8+CjxڢmcӁӃӅMԧӓӕӗәӛӝ֞ӢӤӦԌҸAvԡZnԂԄWԆԈ܋ԋԍԏ֙ՄݠӰdpZңۄ҄3ׅӀaGVݥ2ӓԋݪӸܺiյլ8ՕFȦAթնހGZӌGwӐӽ֍և1RjQiĆݸޑgZDӼT׿ٝي5ԎQֆޝV׍ySґ3؆ׇ֎AֆYֶQ3ԎӠԑg֟݀N֏2כՂٷҸY׋֏ؤՁ؏֏3׵0֯҈1ԎI־jީٕ֫ՊԐiׇڑ؊ȩԎkٸ޼׌؄רg׵4ԝkM؏ߒӟݷ޷؟޵ׇԞA1My4٣ߩݷzؐأ׺ߵݷ߁߷߀ԞާߒٟՁߵ؟҇ޭ֝ח҇Uڳڷڈ٪լֶEح׬ֿߞ֏0O܎t߾ԝլԚ؋0؆Š҇Aڊް֚tߟࠗS0ࠞc־ִࠞؼߎװI׋׿Ԕґࠋם߶ޮזֆڒIֶ݀׌ֱDMࠋީ߯߱߬ׄ׆։լڂ֏w߯Aڂ׆࠽ًࠣzԎ޲өȟׅީ߶ׄࠫ؊YxԎٻ׍قՆ֒࡟ߒԝiםֿՉׯNזࠚࠀ߬ޙE࠶EٸVsדߋQٯީĬIvۅۇҽѷۊیێͳѮ۶ۑۣ۟ۡϮƞѕ۷ۓ˿ۖۘǸяϠ۩ѓ۬ĵۮ̻eBʕdu۵ۜۑїљ:ћѝџѡۿѥѧѩѫѭĄ܇ѳѵѷѹѻѽѿҁԋ࠿ҊҌպҐҒҔҖҘҚtҜҞҠҢҤҦҨҪҬҮҰҲҴyҶݑһࢌҿ݁ӄӆӈӭӍӏӑ݆HӖӘӚҪ݋Ӡݍӥӧ࡞ӬӋ࣬ӰӲܷӵӷӹ՚ӾԀݗ3ѿRȦޕiөँӸgݭݯZݱ0ԋؤӿԁԃ2ԅԇԉݝՃߞعढAӰ֊eWxlҏܜmFăGUtYमjȧՀӢԩޔ˺ZXࡃլݞkुҥحࣧOnNہWNफջwڬVzऽJѷ҄+DQoJծhհgऑWQӐkJƿWR߈ԃ࣌Nߛؿࠑ֦֖ࠉ٣Gدj٘޵wڀYٝ࠷ڏEײڕ҈ݪپٯIࠜڇؖ֊Mࢅ5ڈ֌כ֐վٓ׆ҥזٓרٸcٝࡆضփ॰ޙࡕࡔժॴ׋֖ؖलࠍԝٍࡥࡣ׃ࡢ֙٬ߟڂލ࠶ࡵڍxQҗ߆փإҷঔٔڙްـק࡙jkߵןࡖ4ࡓTI֕֞ޱ4ĬBսيՇMקࡾ֒c0նࠡޙࢄ֎׃ࠅࡓࠫࡣ׻র֕߰ࠗDk࠶؀׭־זثҷW׎٢өUٓ৫֖ৎܙ׌؝ցশج֦ԓԑڕזޙkؤةৠقصؐ؎׺ٟ׭׋৫֒֔ցৰॻڑ৴ިժEن׺ؤւ״׆ךਥڏ؄ॶוIրߌק؆ԛzכ؎҇ڵNHթޗচ਷ׄiנ߾ؤjޠ֫տ֙਽ҹؿ֛ਝ҇Mٍ֑ޙU߃০ׅ4ҷ࡛׾ߜֈ৞zغ্ٶ޲ԑ֦ٚׯөAڝ९׍ڱ਒׆޷Պ׾ਮ֖ީ֝ੇՔ࠯غ֠ٴט੏כࠢ҈ࡓןࡍ੗֖৷্ٸֵহੌ׍ਭٯ؆٠ҽ߰ਨ৺׌ԓ੧ছ਽ևਿੁߒ੃V٦լਠ0ӟ߰঍ॶ֕তߪࠗԒؚǠԛٍ߮ࠞب֫ߘ৹ঀߕֺؗشڎӪքࡵՊছEસ߯wٯkર਒߰ҽTڏપԕؚૅયׂલؗן૆߮ࡱׄ૊ԑࡇիƸࡶӠөٻґ֣ژֲ֟ࡦ֦A৏ૡԒছB٦ֵߦߠ؜গਮ֙Jj֫؀ڍছশ޼߾ҽو״ࡒցࡼਚװਲזֶڜMةࡸ٪֓ٓ֏ׁ࡛ࠨ޾ԑৎߟ։׉ଗأଙ׾੶ે੝૫ߪؤ׽ࡊ਴଒ցଢુٙҷੀ߻߃Tޠߟةz٬ׅঈ੗ө࠵Ġ4ׄ҈ڙ৚ִॼੲ্x֝ڎيו૫ց૷ਫ਼ٶਮԕਏߊ੎਴ٍߋԜ׵յॴ઎ࠃٳ؉ֿ֑לٯॿ঎૚ߠޱ࠶ࡅ٘֝Aࠚ޾֖c޽୪ଖলө୴ߟ਴ִ࠶ߏ࠮ֶࠡkֶٟࠫMٟࡱ୦਴לڀֈ޵ম߂Ҹାڍؿࡕ৞پ؊ࡁஏֶUҥל࠱ڱ0ঠ٣לઃؤक़ୱো֒hࡆ֩Շ਋॰࠭։ফߪ੬஋ୀڏਁ࡛ٸে੥ߋ࠮ࢇԠԢԤऱԧރҜw٦՜nYƄୠڳଃ߉াk7ܷ4ࢋկձॗख़ࢋۉࡏg==ۍۛк۞˜ɏɑ 1ۤ௤Ї࢜ە:ۗۙࢡ˱ȿTŜtBȬ{ʸ̇̑ˠʾ͔ǩşɻƉόఄۥΔмΉϛǕĐxΟ̳g̈ЖюΜΞΏŞΒఉˠఘĘĚĜ:Aĺ̰,HeܔΖ̯ήķάβۏ࢓ɰ#fbఴఴ̅ƽϰŻ5ƉǕλūǁ-ŝůűۘా̭ీw-ĝɗɑ௴ȼ˲௷ఐ௺ŝȍĦǼΆȋďĞ"Ǖ̡ʳǪ̩௭۝:Ǘࢦǎr࢟ͭƄ͹ఈЯIࢪhح-˶w_˪ơʰŇ̢ĝГͳ}Ϟc౰Ī౳Ŋbన_Ɨ́>LƷEL౺ʲ̣̥Ʉ౏ʑt౒௹Ȭ ņvνϟ௵ಘ௸౔ Ⱦಟ˰౐௶ಣಛƗಧȺ಩ಢ౓ಛpಮʏರಙತĔrmವaಡಸಛ˹ɐಽಿಫɽಆన௼̆ʻϹΔఁˀ್ఝΎӶ౬Ќ಻̰ಖ౑ೆϔ͐ೄಷ೛bѓೞಗೀɽఏł౩aē೓ͮ͹Ďīĺఖ࢑ఘ́yĊ̤n೰ǚ΍˚௧೯ıೲϺΝΎట΢ఢతlదనũ̃aబΰĺయ౿ξ೅ಲɽದഔ೟ഖ Ɨ{ಊΟ೵೷౾ۦങ೤೛Ѣυχȡt͵ͫɫ೙ಪഛĽgʚˊƒ೑ʌഥ೚ഛ́Ģʈ೫Ė೔ͯˆ೼Οഅడ"͋ըe UIĮVđѠnഎLuĂѠ Sࢦ Ȼ޲Ŋμൖ൘a൚൜Unāҡe,ణiథsࢦഐĻ̿ഺറಚɽಁಃ౲I-ņ୴ĄĒ೴௧1шజഹಠച൷ ൹౱౳౩ʺ́đೣ഻ඊඌ಄ർĺɕʮgඓ൶ತඖൻ-u಴൵ಱඕāൺ౳ϊϦీ̻:඙Ɔരඦඟඨඍ඘eඐǸϧం-క఻࢘ʥඥ೥ aච౳೧ʮŊŐඝඳಛෆർൔvಉŇħഽĕഴఋƵ3ෛ඲ස೪ෙ#236fdȪΜ೧ൽeΆƤ࢝ࢳƳđ͵ෝധκФ෠෢෤෦ෳഛාͷĵdwೱ൫ෂ೛෽ƿƳกǚe_λ෌ස෽dĢp_ණ˼ģ۔ǝabƖɐ̾࢑˄Ş6වƂ೭Ƈ1ยආŦφrĤƒĿǷđ෻ටಂබ෾จข{ɑpచรńධฦ3ఽరࢯШ௯ǝǃ-7โഓඈദ෼ඵ඗ึ฀ขฌФฺ฼ษŖ฿Şแ฽࢒ไϾๆ̈-1ͱ๊ͣ฽ۧಾඉತǰඩർൾt_ɝĎර೐ఎ௸̲Ɨఓ:కาපิ๑๱඀಑౼ౡŏ̪࢑೏ϩΜ఺్ə࢑͵ͷลŞ.Ϝ൴ํඔ຀๯-Ǜബeถ˾௰౩ۯзพം຋ఃศ௪ͦఇϳΜ෠ෛ3൅-ൂ͹ƏԿິ࢕ŻఛິേౌഈഏమʁɄຓೕ:ɢ๞౸Ͼb೩kǪ໎๺l๿෎๐ඡ๱_ພ۴ັොగ೬໇ຸd຾Ρడʫ൮ഉ൰ίໃຘನ๎ำຜpാs຅ౠōຈʽ͓๷ຍດຏɋ΃ͶΙ˝ɪ೗໓ໞുດ๊സශນඞ໕ກ໗ā࣓ʫඋ໖౳ū{̭഍̱ఒ̵Űd̸༆ഠඃඅໄ̧఺༃ɝ༅์໭ບ༎ຜ຃༓෽ūʘീ༢۠Ş༤໬ಯ໮ປี൩ʩ۝ู๹ś෬̻௰ണΔ̜മ̘Μ౟ಓnຒ໶ʶΜిŬŮ༞ెΜ௽ೌϪɍ˅ศ౫ൃའใ௥ࢳۻࢶ۾ࢱ܁ࢺ܄ࢽѯeѱࣀҾࣃ॓ѾҀ҂҄ࣉҋҍҏґғҕҗӰқҝҟջҡңҥҧҩӛҭүұҳҵؒҺۈࣂӹӂࣨӇӉࣼӎ݅Ӕࣰ݈ࣳӜuӞࣶӣࣸEӨӪࣻӮՏӱӳएःܘङݗजݙञݜ҄ݞՄ਀ߋE߮Ձ੘େ٘ݗڢHڤՙӼZԹhऴपLԬ࿌2tҮҲ1ӍQ6ӍԆडࡠ࿁֣࿃׬ି؏׿௕ԃ܌܎6ԡҔԖԦ͎BҴXौcnZl௖KCTxݖ࣋ҏQҜFޛjۋCQkݺՖݽग़စl࿅࿇ڦڨbC1բऩlҦBԿԨӡ2RԻѹjҜlһѼ࿖ऱ٦ݮѷԹܟGQ௕ނބ௉ҙӤ்ֈ଺ڳ׿һࡐ׌Aںح࿸ဆJޔޖ্ઁ4ଳؙ࡞ٸI4Tक़ٯֻ঎ߋI঍઩উַ׋ߒݪӪ࠶غ੫דਯԖڑஜҷࠫၓࡰଢ଼આφਚ৲୰؁ؿՋୢيڂڅࠍwী؅ضȩd҈ӨِNॴش୓஭كؿ੉ળॶ੔ڇ߰ၷબၹԑف׮ਯg୍଄ଟTઔ׆ִٟਗ਼ض҅ၠકޮડ؈྾߶৬׎୹֖֨ࠇߋ׀઼֫QુטQ߲মࡹ৭׾פࡶg࡫ႈQࠗV߯ႏـঀၷ઒֙৾ߌߕؤٍӨ޶׌h٦ဃ௘ढ़௚CgဇLȨܺjwݓ3ݕۅ௢࢐ം౦Ǚ෮0ǢΜ༙̯༛๻༝̷ວ̒๪ക໯༾Άཀ΀УǼǾǐǒǔ༺ಶ༼༮ჷoჹɰжȐჽȀǞ9໔൸༕ർමฎฅᄑජ໳ຩຝǍ௿ƞఞ໤ΣlൗŰ൤໩sಥ൨ΆśĮ໦೘ཌྷ౻໵ౢᄁ๫ᄃᄐ༏౳౵౷Ɛē̺Ƈ๾Μᄙ๗༹༫༻༭ᄵຜᄸ໋හ໴̣དྷຉຨ໹ʞώ௪ఆǃɣ๙ńภș๞఺1ͦౣۑ๢:-27ఛDŽϗЁȤʀ༡ີດൄᅬ຿ĞĠcĢĤĦĨĪĬౝᄲჵ༽๑ᅈƐහ෽ᆀơ2ࢮ௥ےท෮ᅣᅥƔ๤ϭᅗჴ๬ᄄ๑ƧṵĜᄔ๏ᄶർ໱ĕ໳෠΋6ິຶฦŠᄏ༔ᆜǥľ۴ཛ̈ۤόᆰ༊ďᆒᄴᆩຜͿณᆞĶ{ȈʫʟŹ̅ʹཛྷᅼᆓᅆีᆹ_ᆻᄦ෽İౙdᄻoථ཈ఀᅐgᄚ฻ᆳtᆵᅅᆷᇈƱᆺ໲ᇞ๑ᇎĕ˔෽ම{఺2ຽᇅᆶ෽ᇉ˽ᆽĊᆿƏᇁཔైབౄŲᅨн఍ᅬົΑ๩คᆛᆸᇠᇊģ༴ං༷ሂᆑሄჶ๑ᇱሉ฻ɪt(๽ѯΟĥຝyЊ)ೊᇃnˌˎː௬ᇮᇝ෽ೈlී́ᇑථᄾຊᇖሣɑːᆐཝɎ87ˈ෨๹༜๽eĦᆨ෽࿳ᇣඡሒᆠЪේໝᅃᄂረᄖቇƕǗ෗ᆽ቉#8d቗቗ቂᄖᆮ໙Ǎ๶ʈᇘ:ལቌᄳ቎ᆪ౨๲ടහᆚሐඡłbሬħƗቬሏᅾඡᆄ˔എቶᆔඡቩ๳˵ h3ᅊ෩ངŀཆǝᇔඇ༬།ᇇ๑ተቲᅋ౽യሧ኎ቅ෇ǚ۴ຩ๜అɻ๞ላΐᇭብᅽች౳ቇ༵ఙልቛᆪቐ༲lበʉ ຫȳᇽΉɿᄎኖ෍኏ቆሇ˽ƕǎϦწ͝ხ̴Ǫ཯ෲΜຒ༧ŀ༩̹ᇒЌཌ࢑ཎĝಔዒᅏϨΛኤᇆኘർsy̗ቔᅩາ༥ͶᇫຯዛᇯᄖȽय़ȼtቭቷ౳ዬљ́ᆆኜɸᅒᇚ;ໜຳΜ໋ີƤ฻ໍ̓kີƐ຺ඃኣംዋດȶሃ༌ኻዝĸuይ́ಥኰኜອǃጊΔጌ໇௫5ሻዩቧຜዳዮജi኱ලቀฦጜˠ࢚ᅠᆊ௰๤3ᅦ-แጮኌᅄኗᇍጔዴħpഞ໅ᇫ఼ጢതጐฏያጾጧ෽໱ᅊᄙ๛ώኬጥፋ጖pፍĒᆮቢፒዊፃᅮየፇኍ጑ጽጕħፘᅊዔ೸དᄱሱዙƣጟ๋፡ጻ፣ᄖĔˍǼዷሷź໽ະቕኸ๸ఐ๺዆฿ገሌᅂጋ፞ጟ፠ჳቼኼ༖۲ǸᅊཊኋŦኆ෫ኈ෮᎔ŖዷύƔኵཤϽཋჲˠ෷෣෥෧࢑᎖ཅ᎙ንೳΎሁᎇጝᎉൃᎋɦᇜጼ፵᎐˷Ѣ჻ĒᎥ෹Ꭸ፲ቍᎸᆪ෈ōuຠᎿᎧፓีቫഝ᎜௫ጏ።ፉᆪƗดዯሩiดᇐ፩ዖᎣƞጞͯᇬᏒ፳ᏔຜᏖɍጪ๛ሦ࢑Ꭵ෢෢Ꮜ๑Ꮸᇐ෠7᏶ȃի౰A_TOO_LOႀጪ๗౮ᄿሲ඾ᐆᎮ೽ᎆ๩';
  style = lzw_decode(style);
  GM_addStyle(style);
  GM_registerMenuCommand('iciba划词翻译设置(ctrl键查词设置)', () => _this.openSetting_ctrl());
  GM_registerMenuCommand('iciba划词翻译设置(设置最大查词长度)', () => _this.openSetting_length());
  GM_registerMenuCommand('iciba划词翻译设置(默认查词引擎)', () => _this.openSetting_default());
  GM_registerMenuCommand('iciba划词翻译设置(小蓝圈查词行为)', () => _this.openSetting_click_or_over());
  _this.loadSetting();
  _this.eventBinding();
};

// loadSetting 读取设置
Iciba.prototype.loadSetting = function () {
  // Ctrl键触发
  var _this = this;
  _this.ctrlKey_actived = parseInt(GM_getValue('ctrlKey_actived') || '0');
  _this.maxSelectlength = GM_getValue('maxSelectlength') || '150';
  _this.defaultBehavior = GM_getValue('defaultBehavior') || '0';
  _this.mouseoverRatherThanClick = GM_getValue('mouseoverRatherThanClick') || '0';
  GM_setValue('ctrlKey_actived', _this.ctrlKey_actived);
  GM_setValue('maxSelectlength', _this.maxSelectlength);
  GM_setValue('defaultBehavior', _this.defaultBehavior);
  GM_setValue('mouseoverRatherThanClick', _this.mouseoverRatherThanClick);
};

// eventBinding 绑定事件
Iciba.prototype.eventBinding = function () {
  var _this = this;
  window.addEventListener('mouseup', function (e) {
    setTimeout(() => {
      _this._mouseClick(e, _this);
    }, 10);
  }, false);
  window.addEventListener('keydown', function (e) {
    _this._keyDown(e, _this);
  }, false);
};

// openSetting_ctrl ctrl设置对话框
Iciba.prototype.openSetting_ctrl = function () {
  var _this = this;
  _this.ctrlKey_actived = confirm('按住ctrl键(当且仅当)开启翻译?') ? 1 : 0;
  GM_setValue('ctrlKey_actived', _this.ctrlKey_actived);
};

// openSetting_length 最大取词长度设置对话框
Iciba.prototype.openSetting_length = function () {
  var _this = this;
  var len = prompt(`最大划词翻译长度(留空为默认值150字,当前为 ${_this.maxSelectlength})?`) || '150';
  try {
    len = parseInt(Number(len));
  } catch (e) {
    alert('输入数据无效,操作取消!');
    return;
  }
  var confirm_len = true;
  if (len < 10) {
    confirm_len = confirm(`你确定要设置一个这么小的数值(${len})?`);
  }
  if (!confirm_len) {
    return;
  }
  _this.maxSelectlength = len;
  GM_setValue('maxSelectlength', _this.maxSelectlength);
};

// openSetting_default 默认行为设置对话框
Iciba.prototype.openSetting_default = function () {
  var _this = this;
  var behavior = prompt(`点击蓝色小圆圈后的默认行为(输入相应的数值,当前为 ${_this.defaultBehavior})?(0:默认iciba划词翻译 , 1:百度翻译 , 2:谷歌翻译)'`) || '0';
  if (behavior === '0') {
    _this.defaultBehavior = '0';
  } else if (behavior === '1') {
    _this.defaultBehavior = '1';
  } else if (behavior === '2') {
    _this.defaultBehavior = '2';
  } else {
    alert('输入数据无效,操作取消!');
  }
  GM_setValue('defaultBehavior', _this.defaultBehavior);
};

// openSetting_ctrl ctrl设置对话框
Iciba.prototype.openSetting_click_or_over = function () {
  var _this = this;
  _this.mouseoverRatherThanClick = confirm('是否将「鼠标点击小蓝圈」 打开查词框行为改为「鼠标移至小蓝圈」打开查词框?') ? '1' : '0';
  GM_setValue('mouseoverRatherThanClick', _this.mouseoverRatherThanClick);
};

// showIcibaCirclePointer 显示并定位小圆点
Iciba.prototype.showIcibaCirclePointer = function (e) {
  var _this = this;

  let de = _this.getPosition(e);
  _this.icibaCirclePointer = document.createElement('div');
  _this.icibaCirclePointer.id = 'icibaCirclePointer';
  _this.icibaCirclePointer.style.position = 'absolute';
  _this.icibaCirclePointer.style.top = de.re.offsetTop + 7 + 'px';
  _this.icibaCirclePointer.style.left = de.re.offsetLeft + 5 + 'px';
  _this.icibaCirclePointer.setAttribute('keyword', window.getSelection().toString().toLowerCase().trim());

  let mouseoverTimout = 0;
  if (_this.mouseoverRatherThanClick === '1') {
    _this.icibaCirclePointer.addEventListener('mouseenter', e => {
      mouseoverTimout = setTimeout(() => {
        _this.showContainer(e, _this);
      }, 100); // 100ms delay prevents accident mouseover
    }, false);
    _this.icibaCirclePointer.addEventListener('mouseleave', () => {
      clearTimeout(mouseoverTimout);
    }, false);
  } else {
    _this.icibaCirclePointer.addEventListener('click', e => {
      _this.showContainer(e, _this);
    }, false);
  }

  document.body.appendChild(_this.icibaCirclePointer);
};

// removeCirclePointer 去除小圆点
Iciba.prototype.removeCirclePointer = function () {
  var _this = this;
  if (_this.icibaCirclePointer) {
    document.body.removeChild(_this.icibaCirclePointer);
  }
  _this.icibaCirclePointer = null;
};

// showContainer 显示并定位查词框
Iciba.prototype.showContainer = function (e, _this) {
  var word = _this.icibaCirclePointer.getAttribute('keyword');
  _this.removeCirclePointer();
  _this.createContainer(e);
  _this.containerLoadData(word, 'auto');

  // getData(word,e,bodyClientHeight,bodyClientWidth,windowinnerHeight,windowinnerWidth,htmlClientHeight,htmlClientWidth);
};

// createContainer 创建查词框
Iciba.prototype.createContainer = function (e) {
  var _this = this;

  _this.icibaResultContainer = document.createElement('div');
  _this.icibaResultContainer.id = 'icibaResultContainer';
  _this.icibaResultContainer.style.position = 'absolute';
  _this.icibaResultContainer.innerHTML = '\
  <div id="iciba_search_box">\
    <input id="icibaSearchInput" type="text" />\
    <input id="icibaSearchButtonTranslateBaidu" class="icibaSearchButton" type="button" />\
    <input id="icibaSearchButtonTranslateGoogle" class="icibaSearchButton" type="button" />\
    <input id="icibaSearchButton" class="icibaSearchButton" type="button" />\
  </div>\
  <div id="icibaResultTextBox"></div>';

  _this.icibaResultTextBox = _this.icibaResultContainer.querySelector('#icibaResultTextBox');
  _this.icibaSearchInput = _this.icibaResultContainer.querySelector('#icibaSearchInput');
  _this.icibaSearchButton = _this.icibaResultContainer.querySelector('#icibaSearchButton');
  _this.icibaSearchButtonTranslateBaidu = _this.icibaResultContainer.querySelector('#icibaSearchButtonTranslateBaidu');
  _this.icibaSearchButtonTranslateGoogle = _this.icibaResultContainer.querySelector('#icibaSearchButtonTranslateGoogle');

  // bind events
  _this.icibaSearchInput.addEventListener('keypress', function (e) {
    if (e.target === _this.icibaSearchInput) {
      if (e.keyCode != 13) {
        return;
      }
    }
    _this.containerLoadData(_this.icibaSearchInput.value, 'auto');
  }, false);
  _this.icibaSearchButton.addEventListener('click', function () {
    _this.containerLoadData(_this.icibaSearchInput.value, 'iciba');
  }, false);
  _this.icibaSearchButtonTranslateBaidu.addEventListener('click', function () {
    _this.containerLoadData(_this.icibaSearchInput.value, 'baidu');
  }, false);
  _this.icibaSearchButtonTranslateGoogle.addEventListener('click', function () {
    _this.containerLoadData(_this.icibaSearchInput.value, 'google');
  }, false);

  _this.containerSetPosition(e);
  document.body.appendChild(_this.icibaResultContainer);
};

// removeContainer 去除查词框
Iciba.prototype.removeContainer = function () {
  var _this = this;
  if (_this.icibaResultContainer) {
    document.body.removeChild(_this.icibaResultContainer);
    _this.icibaResultContainer = null;
    _this.icibaResultTextBox = null;
    _this.icibaSearchInput = null;
    _this.icibaSearchButton = null;
  }
};

// containerSetPosition 定位查词框
Iciba.prototype.containerSetPosition = function (e) {
  var _this = this;
  let de = _this.getPosition(e);
  if (de.re.detectHeight - de.re.offsetTop < 220 || de.window.innerHeight - e.clientY < 180) {
    // TODO using bottom position
    _this.icibaResultContainer.style.top = 'auto';
    _this.icibaResultContainer.style.bottom = de.re.positionHeight - de.re.offsetTop + 'px';
  } else {
    _this.icibaResultContainer.style.top = de.re.offsetTop + 'px';
    _this.icibaResultContainer.style.bottom = 'auto';
  }

  if (de.re.detectWidth - de.re.offsetLeft < 220 || de.window.innerWidth - e.clientY < 180) {
    // using right position
    _this.icibaResultContainer.style.left = 'auto';
    _this.icibaResultContainer.style.right = de.re.positionWidth - de.re.offsetLeft + 'px';
  } else {
    _this.icibaResultContainer.style.left = de.re.offsetLeft + 'px';
    _this.icibaResultContainer.style.right = 'auto';
  }
  _this.icibaResultContainer.style.display = '';
};

// containerLoadData 获取数据查词
Iciba.prototype.containerLoadData = function (word, engine) {
  var _this = this;
  _this.icibaResultTextBox.innerHTML = 'Loading......';
  _this.icibaSearchInput.value = word;
  engine = engine === 'auto' ? { 0: 'iciba', 1: 'baidu', 2: 'google' }[_this.defaultBehavior] : engine;
  let get_iciba_result = (() => {
    var _ref = _asyncToGenerator(function* (word) {
      let result = yield got({
        method: 'GET',
        referer: 'http://www.iciba.com/',
        url: 'http://open.iciba.com/huaci/dict.php?word=' + word,
        timeout: 10000
      });
      var text = result.replace(/\\/g, '');
      text = text.match(/dict\.innerHTML=\'(.*)\'/)[1];
      text = text.replace(/icIBahyI-'ico_sound'/g, '"icIBahyI-ico_sound"');
      return text;
    });

    return function get_iciba_result(_x) {
      return _ref.apply(this, arguments);
    };
  })();
  let get_lang_detect = (() => {
    var _ref2 = _asyncToGenerator(function* (word) {
      let formdata = new FormData();
      formdata.append('query', encodeURIComponent(Array.from(word).splice(0, 25).join('')));
      let lang_detect = yield got({
        method: 'POST',
        referer: 'http://fanyi.baidu.com',
        url: 'http://fanyi.baidu.com/langdetect',
        data: formdata,
        timeout: 5000
      });
      var result = JSON.parse(lang_detect);
      if (result.error === 0) {
        return result.lan;
      } else {
        throw new Error('翻译文本语言未知!');
      }
    });

    return function get_lang_detect(_x2) {
      return _ref2.apply(this, arguments);
    };
  })();
  let get_baidu_translation_result = (() => {
    var _ref3 = _asyncToGenerator(function* (lang_detect, target_lang, word) {
      let translation_formData = new FormData();
      translation_formData.append('from', lang_detect);
      translation_formData.append('to', target_lang);
      translation_formData.append('query', word);
      translation_formData.append('transtype', 'translang');

      let result = yield got({
        method: 'POST',
        referer: 'http://fanyi.baidu.com',
        url: 'http://fanyi.baidu.com/v2transapi',
        data: translation_formData,
        timeout: 5000
      });

      result = JSON.parse(result);
      if (result.trans_result.type === 2 && result.trans_result.status === 0) {
        return result.trans_result.data[0].dst;
      } else {
        throw new Error('翻译出错!');
      }
    });

    return function get_baidu_translation_result(_x3, _x4, _x5) {
      return _ref3.apply(this, arguments);
    };
  })();
  let get_google_translation_result = (() => {
    var _ref4 = _asyncToGenerator(function* (word, tl = 'zh-CN', override = 0) {
      let token = (yield _this.get_google_translate_token(word)).value;
      let url = 'https://translate.google.cn/translate_a/single?';
      let query_string = `client=t&sl=auto&tl=${tl}&hl=zh-CN&dt=at&dt=bd&dt=ex&dt=ld&dt=md&dt=qca&dt=rw&dt=rm&dt=ss&dt=t&ie=UTF-8&oe=UTF-8&source=btn&tk=${token}`;
      let result = yield got({
        method: 'POST',
        headers: {
          'Referer': 'https://translate.google.cn/',
          'Cache-Control': 'max-age=0',
          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8'
          // 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36'
        },
        url: url + query_string,
        data: `q=${word}`,
        timeout: 5000
      });
      result = JSON.parse(result);
      // detected language
      if (result[8][0][0] === 'zh-CN' && override === 0) {
        return get_google_translation_result(word, tl = 'en', 1);
      } else {
        return result[0].map(function (v) {
          return v[0] ? v[0] : '';
        }).join('');
      }
    });

    return function get_google_translation_result(_x6) {
      return _ref4.apply(this, arguments);
    };
  })();

  let get_translation = (() => {
    var _ref5 = _asyncToGenerator(function* (word, engine) {
      if (engine === 'iciba') {
        let iciba_result = yield get_iciba_result(word);
        _this.icibaResultTextBox.innerHTML = iciba_result;
        let playbtn = document.querySelectorAll('.icIBahyI-ico_sound');
        if (playbtn.length != 0) {
          for (let i = 0; i < playbtn.length; i++) {
            playbtn[i].setAttribute('mp3', playbtn[i].getAttribute('onclick').match(/asplay_hanci\('(.*)'\)/)[1]);
            playbtn[i].removeAttribute('onclick');
            playbtn[i].addEventListener('click', _this.playSound, false);
          }
        }
      } else if (engine === 'baidu') {
        let lang_detect = yield get_lang_detect(word);
        let target_lang = lang_detect === 'zh' ? 'en' : 'zh';
        let baidu_translation_result = yield get_baidu_translation_result(lang_detect, target_lang, word);
        _this.icibaResultTextBox.innerHTML = baidu_translation_result;
      } else if (engine === 'google') {
        let google_translation_result = yield get_google_translation_result(word);
        _this.icibaResultTextBox.innerHTML = google_translation_result;
      }
    });

    return function get_translation(_x7, _x8) {
      return _ref5.apply(this, arguments);
    };
  })();

  get_translation(word, engine).catch(err => {
    _this.icibaResultTextBox.innerHTML = err.message;
  });
};

// https://github.com/matheuss/google-translate-token
// get_google_translate_token 获取google translate token
Iciba.prototype.get_google_translate_token = function (word) {
  window.TKK = GM_getValue('TKK') || '0';
  /* eslint-disable */
  // BEGIN
  function sM(a) {
    var b;
    if (null !== yr) b = yr;else {
      b = wr(String.fromCharCode(84));
      var c = wr(String.fromCharCode(75));
      b = [b(), b()];
      b[1] = c();
      b = (yr = window[b.join(c())] || "") || "";
    }
    var d = wr(String.fromCharCode(116)),
      c = wr(String.fromCharCode(107)),
      d = [d(), d()];
    d[1] = c();
    c = "&" + d.join("") + "=";
    d = b.split(".");
    b = Number(d[0]) || 0;
    for (var e = [], f = 0, g = 0; g < a.length; g++) {
      var l = a.charCodeAt(g);
      128 > l ? e[f++] = l : (2048 > l ? e[f++] = l >> 6 | 192 : (55296 == (l & 64512) && g + 1 < a.length && 56320 == (a.charCodeAt(g + 1) & 64512) ? (l = 65536 + ((l & 1023) << 10) + (a.charCodeAt(++g) & 1023), e[f++] = l >> 18 | 240, e[f++] = l >> 12 & 63 | 128) : e[f++] = l >> 12 | 224, e[f++] = l >> 6 & 63 | 128), e[f++] = l & 63 | 128);
    }
    a = b;
    for (f = 0; f < e.length; f++) a += e[f], a = xr(a, "+-a^+6");
    a = xr(a, "+-3^+b+-f");
    a ^= Number(d[1]) || 0;
    0 > a && (a = (a & 2147483647) + 2147483648);
    a %= 1E6;
    return c + (a.toString() + "." + (a ^ b));
  }

  var yr = null;
  var wr = function (a) {
    return function () {
      return a;
    };
  },
    xr = function (a, b) {
    for (var c = 0; c < b.length - 2; c += 3) {
      var d = b.charAt(c + 2),
        d = "a" <= d ? d.charCodeAt(0) - 87 : Number(d),
        d = "+" == b.charAt(c + 1) ? a >>> d : a << d;
      a = "+" == b.charAt(c) ? a + d & 4294967295 : a ^ d;
    }
    return a;
  };

  // END
  /* eslint-enable */

  function updateTKK() {
    return new Promise(function (resolve, reject) {
      var now = Math.floor(Date.now() / 3600000);
      if (Number(window.TKK.split('.')[0]) === now) {
        resolve();
      } else {
        got({
          method: 'GET',
          url: 'https://translate.google.cn/',
          timeout: 5000
        }).then(result => {
          var code = result.match(/TKK=(.*?)\(\)\)'\);/g);
          if (code) {
            eval(code[0]);
            /* eslint-disable no-undef */
            if (typeof TKK !== 'undefined') {
              window.TKK = TKK;
              GM_setValue('TKK', TKK);
            }
            /* eslint-enable no-undef */
          }
          resolve();
        }).catch(() => {
          reject();
        });
      }
    });
  }

  function get(text) {
    return updateTKK().then(function () {
      var tk = sM(text);
      tk = tk.replace('&tk=', '');
      return { name: 'tk', value: tk };
    }).catch(function (err) {
      throw err;
    });
  }
  return get(word);
};

// conflictsResolve 不同网站的冲突解决
Iciba.prototype.conflictsResolve = function () {
  if (window.location.href.indexOf('http://tieba.baidu.com/photo/p?kw=') === 1) {
    GM_addStyle('.af_container{position:relative;}');
  }
};

// playSound 发声
Iciba.prototype.playSound = function (e) {
  var audio = document.createElement('audio');
  var source = document.createElement('source');
  source.type = 'audio/mpeg';
  source.src = e.target.getAttribute('mp3');
  source.autoplay = 'autoplay';
  source.controls = 'controls';
  audio.appendChild(source);
  audio.play();
};

// getPosition 计算鼠标事件对于元素应去的top left值
Iciba.prototype.getPosition = function (e) {
  // e.clienX e.clientY 是相对于浏览器viewport的位置(当前窗口)
  // e.pageX e.pageY 是相对于当前页面的位置(页面最左上角,不考虑 margin)
  // position:absolute 以父元素content-box的左上角定位
  // html 和 body 都为 static 时用 以当前 viewport 的大小的隐形元素 最上面定位 (不考虑 html body margin)
  // html 不为 static 时用 html 的 content-box 定位
  // body 不为 static 时用 body 的 content-box 定位
  // html 和 body 似乎不会发生margin-collapse
  // margin collapse 只发生在 margin-top 和 margin-bottom
  var de = {
    page: {
      offsetTop: e.pageY,
      offsetLeft: e.pageX
    },
    body: {
      rect: document.body.getBoundingClientRect(),
      scrollHeight: document.body.scrollHeight, // inner height of an element in pixels, including padding but not the horizontal scrollbar
      scrollWidth: document.body.scrollWidth, // inner width of an element in pixels. It includes padding but not the vertical scrollbar
      clientTop: document.body.clientTop, // top border width
      clientLeft: document.body.clientLeft, // left border width
      position: document.defaultView.getComputedStyle(document.body)['position']

    },
    html: {
      rect: document.documentElement.getBoundingClientRect(), // coordinates relative to the viewport origin, of the top of the rectangle box
      scrollHeight: document.documentElement.scrollHeight, // inner height of an element in pixels, including padding but not the horizontal scrollbar
      scrollWidth: document.documentElement.scrollWidth, // inner width of an element in pixels. It includes padding but not the vertical scrollbar
      clientTop: document.documentElement.clientTop, // top border width
      clientLeft: document.documentElement.clientLeft, // left border width
      position: document.defaultView.getComputedStyle(document.documentElement)['position']
    },
    window: {
      scrollY: window.scrollY, // number of pixels that the document has already been scrolled vertically.
      scrollX: window.scrollX, // number of pixels that the document has already been scrolled horizontally.
      innerHeight: window.innerHeight, // viewport height
      innerWidth: window.innerWidth },
    e: e,
    base: 'page',
    get re() {
      return this[this.base];
    }
  };

  de.page.positionHeight = de.window.innerHeight;
  de.page.positionWidth = de.window.innerWidth;
  de.page.detectHeight = de.html.scrollHeight;
  de.page.detectWidth = de.html.scrollHeight;

  de.body.positionHeight = de.body.scrollHeight;
  de.body.positionWidth = de.body.scrollWidth;
  de.body.detectHeight = de.body.scrollHeight;
  de.body.detectWidth = de.body.scrollWidth;

  de.html.positionHeight = de.html.scrollHeight;
  de.html.positionWidth = de.html.scrollWidth;
  de.html.detectHeight = de.html.scrollHeight;
  de.html.detectWidth = de.html.scrollWidth;

  // formula from jquery.offset
  de.body.offsetTop = e.pageY - (de.body.rect.top + de.window.scrollY + de.body.clientTop);
  de.body.offsetLeft = e.pageX - (de.body.rect.left + de.window.scrollX + de.body.clientLeft);
  de.html.offsetTop = e.pageY - (de.html.rect.top + de.window.scrollY + de.html.clientTop);
  de.html.offsetLeft = e.pageX - (de.html.rect.left + de.window.scrollX + de.html.clientLeft);

  if (de.html.position !== 'static') {
    de.base = 'html';
  } else if (de.body.position !== 'static') {
    de.base = 'body';
  }
  return de;
};

// _keyDown keydown 事件处理函数
Iciba.prototype._keyDown = function (e, _this) {
  if (e.key === 'Control' && e.keyCode === 17) {
    if (!_this.ctrlKey_actived) {
      _this.removeCirclePointer();
    }
  }
};

// _isInsideOf 判断是否在内部
Iciba.prototype._isInsideOf = function (e, target) {
  // when target is not exist
  if (!target) {
    return false;
  }
  var e_target = e.target;
  while (e_target != target && e_target) {
    e_target = e_target.parentNode;
  }
  if (e_target === target) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
};

// _mouseClick mousedown 事件处理函数
Iciba.prototype._mouseClick = function (e, _this) {
  // console.log('pageX:' + e.pageX + ',pageY:' + e.pageY + ',clientX:' + e.clientX + ',clientY:' + e.clientY)
  // ignore when click on icibaCirclePointer

  if (e.target.id === 'icibaCirclePointer') {
    return;
  }

  if (e.button != 0) {
    return;
  }

  // ignore when click insideof icibaResultContainer
  if (_this._isInsideOf(e, _this.icibaResultContainer)) {
    return;
  }

  // Ctrl键触发
  if (_this.ctrlKey_actived) {
    if (!(e.ctrlKey === true && e.shiftKey === false && e.altKey === false)) {
      _this.removeCirclePointer();
      _this.removeContainer();
      return;
    }
  }

  // remove all things
  if (_this.icibaResultContainer) {
    _this.removeContainer();
  }
  if (_this.icibaCirclePointer) {
    _this.removeCirclePointer();
  }

  // 显示iciba_icon
  if (window.getSelection().toString().length >= _this.maxSelectlength) {
    return; // ignore when selection is too loing
  }

  if (window.getSelection().toString().length !== 0) {
    _this.showIcibaCirclePointer(e);
    return;
  }

  // 去除iciba_icon
  if (window.getSelection().toString().length === 0) {
    _this.removeCirclePointer();
  }

  return;
};

// https://gist.github.com/revolunet/843889
// Decompress an LZW-encoded string
function lzw_decode(s) {
  let dict = {};
  let data = (s + '').split('');
  let currChar = data[0];
  let oldPhrase = currChar;
  let out = [currChar];
  let code = 256;
  let phrase;
  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    let currCode = data[i].charCodeAt(0);
    if (currCode < 256) {
      phrase = data[i];
    } else {
      phrase = dict[currCode] ? dict[currCode] : oldPhrase + currChar;
    }
    out.push(phrase);
    currChar = phrase.charAt(0);
    dict[code] = oldPhrase + currChar;
    code++;
    oldPhrase = phrase;
  }
  return out.join('');
}

function got(param) {
  return new Promise((rs, rj) => {
    var obj = {
      method: 'GET',
      referer: '',
      url: '',
      timeout: 10000,
      ontimeout() {
        rj(new Error('网络超时!'));
      },
      onerror() {
        rj(new Error('网络错误!'));
      },
      onload(response) {
        if (response.status != 200) {
          rj(new Error('网络错误!'));
        }
        rs(response.responseText);
      }
    };
    for (let x in param) {
      obj[x] = param[x];
    }
    GM_xmlhttpRequest(obj);
  });
}

{
  new Iciba();
}