Greasy Fork is available in English.

bilibili toothbrush

牙刷科技

コードが変更されたバージョンのみを表示しています。 すべてのバージョンを表示

 • v6.6 2016/06/16
 • v6.5 2016/06/16
 • v6.3 2016/06/16
 • v6.2 2016/06/16
 • v6.1 2016/06/15
 • v6.0 2016/06/15 删除已经用不上的代码
 • v5.5 2015/12/06
 • v5.3 2015/11/16
 • v5.1 2015/06/02 修复新番提醒功能
 • v5.0 2015/01/20
 • v4.9 2014/09/24
 • v4.8 2014/09/23
 • v4.7 2014/09/23
 • v4.6 2014/09/23
 • v4.5 2014/09/10
 • v4.4 2014/09/10 修复腾讯源
 • v4.3 2014/09/10
 • v4.2 2014/09/10
 • v4.1 2014/09/05 更改替换按钮
 • v4.0 2014/09/05 完善样式
 • v3.9 2014/09/04 删除一些冗余代码
 • v3.8 2014/09/04
 • v3.8 2014/09/04 样式调整
 • v3.7 2014/09/04 兼容新版B站
 • v3.6 2014/08/31 修复B站新番接口自身混乱带来的问题
 • v3.5 2014/08/29 调整代码逻辑,优化新番提醒。
 • v3.3 2014/08/29 修复后台重复载入的问题,修改新番提醒样式,增加一个DOM变化的处理。
 • v3.2 2014/08/29
 • v3.1 2014/08/23
 • v3.0 2014/08/21 整合新番提醒功能
 • v2.9 2014/08/21 修复404页面无法播放的问题。
 • v2.8 2014/08/04 修复一个新浪源的奇葩问题
 • v2.7 2014/07/31 暂时修复API接口
 • v2.6 2014/07/12 备份
 • v2.2 2014/06/17 增加bilibili.com域名支持。
 • v2.1 2014/05/17 Imported from URL
 • v2.0 2014/05/17 自动检测有无其他视频源可替换。增加提示。增加控制播放器替换按钮。
 • v1.7 2014/05/13
 • v1.7 2014/05/13 简化通讯代码
 • v1.6 2014/05/13 修复firefox下重复通讯问题
 • v1.5 2014/05/13 增加iframe通讯,解决chrome下不能网页全屏的问题。
 • v1.3 2014/05/12
 • v1.1 2014/05/11
 • v1.0 2014/05/11
 • v1.0 2014/05/11