Greasy Fork is available in English.

NewScript+ : 新しいスクリプトのお知らせは、良いスクリプトを見逃さないようにします

新しいスクリプトのお知らせは、良いスクリプトを見逃さずに、greasyforkウェブサイトのユーザーが新しいスクリプトを提出した時にお知らせします。

すべてのバージョンを表示しています。 コードが変更されたバージョンのみを表示

 • v0.1.45 2020/11/15 修复标题宽度
 • v0.1.44 2020/11/10
 • v0.1.44 2020/11/09 修改样式
 • v0.1.43 2020/11/08
 • v0.1.43 2020/11/08 修改描述
 • v0.1.42 2020/11/08 修改描述
 • v0.1.41 2020/11/08
 • v0.1.41 2020/11/08 优化语言显示问题
 • v0.1.40 2020/11/07 增加浏览器默认语言
 • v0.1.39 2020/11/07
 • v0.1.39 2020/11/07 添加多语言支持
 • v0.1.38 2020/10/31
 • v0.1.38 2020/10/29
 • v0.1.38 2020/10/29
 • v0.1.38 2020/10/29
 • v0.1.38 2020/10/29
 • v0.1.38 2020/10/29 修复计算新脚本数量出现不准确的情况
 • v0.1.37 2020/10/27 Fix bug
 • v0.1.36 2020/10/27 去除测试代码
 • v0.1.36 2020/10/27 兼容某些页面或插件强行把功能型a链接转为新窗口
 • v0.1.35 2020/10/21 更新交互式细节
 • v0.1.33 2020/10/17 修改交互细节
 • v0.1.32 2020/10/17 修改样式兼容性
 • v0.1.31 2020/10/17
 • v0.1.31 2020/10/17
 • v0.1.31 2020/10/17 修改样式兼容性
 • v0.1.30 2020/10/16
 • v0.1.30 2020/10/16 更新全部已读不重复执行
 • v0.1.29 2020/10/15 修改样式,增加清除缓存功能
 • v0.1.28 2020/10/14 修复新脚本数量计算错误和增加免打扰模式下,查看完毕自动隐藏提示图标
 • v0.1.27 2020/10/14 去掉调试代码
 • v0.1.27 2020/10/14 修复个别网站不兼容bug
 • v0.1.26 2020/10/14
 • v0.1.26 2020/10/14
 • v0.1.26 2020/10/14
 • v0.1.26 2020/10/14
 • v0.1.26 2020/10/14 增加开启/关闭收藏功能开关
 • v0.1.25 2020/10/14
 • v0.1.25 2020/10/14
 • v0.1.25 2020/10/14 修改查看代码逻辑
 • v0.1.24 2020/10/14 增加复制代码到剪贴板,优化垃圾脚本标记
 • v0.1.23 2020/10/14 修复收藏展开影响到脚本列表等的bug
 • v0.1.22 2020/10/13 当脚本信息有更新时,动态更新脚本信息
 • v0.1.21 2020/10/13
 • v0.1.21 2020/10/13 增加收藏功能
 • v0.1.20 2020/10/12 修复对垃圾脚本的误判
 • v0.1.19 2020/10/12 修改“更多”字体
 • v0.1.18 2020/10/12
 • v0.1.18 2020/10/12
 • v0.1.18 2020/10/12

スクリプトのすべてのバージョンを表示