Greasy Fork is available in English.

GitHub日本語

GitHub日本語プラグイン

コードが変更されたバージョンのみを表示しています。 すべてのバージョンを表示

 • v0.15 2021/05/17
 • v0.14 2021/05/17 fix 仓库名被翻译
 • v0.13 2021/04/19 fix bug#14 代码目录文件夹 被翻译
 • v0.12 2021/04/11 fix: wiki和编辑模式下,文档和代码块被翻译
 • v0.11 2021/04/07 解决编辑模式下,代码块被翻译bug
 • v0.10 2020/11/23
 • v0.9 2020/11/19
 • v0.8 2020/08/16
 • v0.7 2020/08/12
 • v0.6 2020/07/29
 • v0.5 2020/07/24
 • v0.4 2020/07/23
 • v0.3 2020/07/23
 • v0.2 2020/07/21
 • v0.1 2020/07/21