Greasy Fork is available in English.

翻訳

選択した文字の自動翻訳

コードが変更されたバージョンのみを表示しています。 すべてのバージョンを表示

 • v3.5 2019/05/26 由于百度翻译api又双叒叕更新了验证,没精力去破解,更换为必应翻译api
 • v3.3.2 2019/05/15
 • v3.3.1 2019/05/13 修复firefox问题
 • v3.3 2019/05/13
 • v3.2 2019/05/13 修复翻译API验证问题
 • v3.0 2019/03/23 增加设置,从其他语言翻译到日语或英语。修复了一些BUG。
 • v2.6 2018/09/05 优化显示逻辑
 • v2.5 2018/09/05 修复百度翻译API问题
 • v2.4 2018/06/15 去掉翻译句子的原文显示
 • v2.3 2018/04/26
 • v2.2 2017/11/15 更新简介
 • v2.1 2017/11/13 修复被少数网页e.stopPropagation()干扰的问题。
 • v2.0 2017/04/23 增加韩语
 • v1.9 2017/04/09 修复不能翻译带换行符段落的问题
 • v1.8 2017/04/06 增加俄语支持
 • v1.7 2017/04/06 支持日语
 • v1.6 2017/03/31 改善选中文字延迟判断
 • v1.5 2017/03/30 由于有道翻译API不太稳定,更改为百度翻译API,现在可以语音朗读句子。
 • v1.3 2017/03/29 更改音频播放方式,解决部分网站media-src限制的问题。
 • v1.2 2017/03/28 修正一些样式,避免被页面样式干扰
 • v1.1 2017/03/27 界面与翻译查询异步加载
 • v1.0 2017/03/27