Greasy Fork is available in English.

腾讯动漫-破解

腾讯动漫免费看,共享收费动漫。

コードが変更されたバージョンのみを表示しています。 すべてのバージョンを表示

 • v4.0.7
 • v4.0.7 - 重启docker容器,端口更换
 • v4.0.6 - 被免费域名坑了
 • v4.0.5 - 修复一处逻辑错误
 • v4.0.4 - 服务器崩了,端口被重新分配了
 • v4.0.3 - 加了个参数,方便大家使用
 • v4.0.1 - 更改判断依据
 • v4.0 - 增加共享功能(beta)
 • v3.3 - 搞了个域名,换了个端口
 • v3.2 - 换服务器了
 • v3.1 - 判断了一下,不收费的不跳转,之前忘了
 • v3.0 - 之前都是抄别人的,可惜那位已经被腾讯发现了,借用他的遗产做了一个,有点小bug,新漫画没有。。。
 • v2.0 - 原作者更新,跟随更新
 • v0.1