Greasy Fork is available in English.

全网VIP视频自动解析播放器(已适配手机)

无需跳转新网址,打开官网直接看,超清 无广告 随机去水印。支持:腾讯,爱奇艺,优酷,哔哩哔哩,咪咕,乐视,搜狐,芒果,西瓜,PPTV,1905电影网,华数。支持解析失败自动切换推荐解析源。适配各种浏览器,酷睿i5-8300 CPU性能测试消耗仅1%。请关闭浏览器阻止第三方Cookie的功能,否则解析源会解析失败,解析源解析失败作者无力解决。

Filtro: Ultimi 30 giorni Ultimi 365 giorni

Installazioni giornaliere

Installazioni settimanali

Controlli aggiornamenti giornalieri

Dati Raw

Data Installazioni Controlli aggiornamenti
2023-05-01 75 2.571
2023-05-02 52 2.699
2023-05-03 62 3.193
2023-05-04 55 4.034
2023-05-05 57 4.013
2023-05-06 64 3.937
2023-05-07 68 3.334
2023-05-08 52 4.089
2023-05-09 45 3.938
2023-05-10 47 3.918
2023-05-11 55 3.902
2023-05-12 71 3.839
2023-05-13 77 3.265
2023-05-14 69 3.148
2023-05-15 56 3.975
2023-05-16 58 3.795
2023-05-17 45 3.858
2023-05-18 41 3.782
2023-05-19 48 3.753
2023-05-20 46 3.109
2023-05-21 47 3.125
2023-05-22 51 3.809
2023-05-23 46 3.806
2023-05-24 42 3.750
2023-05-25 47 3.840
2023-05-26 49 3.708
2023-05-27 59 3.128
2023-05-28 46 3.089
2023-05-29 44 3.722
2023-05-30 60 3.601
Scarica tutti i dati come: JSON CSV