Greasy Fork is available in English.

超级画中画+倍速

画中画切换+倍速切换

Penulis
qinlili23333
Pemasangan harian
0
Total pemasangan
400
Nilai
5 1 1
Versi
0.2
Dibuat
Diperbarui
Lisensi
N/A
Berlaku untuk
  • */*
使用方法:安装脚本后默认在全部网站启用,在页面上按下"=+"键开启画中画,若页面有多个视频,再按"=+'键可切换下一个视频,按"-_"键回到上一个视频,若这已经是第一个视频则关闭画中画

对于视频播放器嵌套在iframe里的情况,需要先鼠标点击一次播放器激活iframe再操作


开源仓库https://github.com/qinlili23333/SuperPIP/