Greasy Fork is available in English.

תאריך בניית מפה

מראה תאריך של בנית מפה מוצלחת אחרונה. מזהיר אם לא הייתה בניית מפה.

פרסום
יוצר
Gadi Melamed
התקנות יומיות
0
סה"כ התקנות
32
דירוג
0 0 0
גרסה
0.3.06
נוצר
עודכן
רישיון
לא זמין
חל על

תיאור היוצר

מוסיף מידע של הפעם האחרונה המוצלחת של בניית מפה.
מדגיש בצהוב אם הבניה האחרונה הייתה לפני יותר מ-24 שעות.
מדגיש באדום אם הבניה האחרונה הייתה לפני יותר מ-3 ימים.