Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

תאריך בניית מפה

מראה תאריך של בנית מפה מוצלחת אחרונה. מזהיר אם לא הייתה בניית מפה.

פרסום
יוצר
Gadi Melamed
התקנות יומיות
0
סה"כ התקנות
31
דירוג
0 0 0
גרסה
0.3.06
נוצר
עודכן
רישיון
לא זמין
חל על

תיאור היוצר

מוסיף מידע של הפעם האחרונה המוצלחת של בניית מפה.
מדגיש בצהוב אם הבניה האחרונה הייתה לפני יותר מ-24 שעות.
מדגיש באדום אם הבניה האחרונה הייתה לפני יותר מ-3 ימים.