Greasy Fork is available in English.

PRF Sistema SEI - Lib - Filtra Processos

Biblioteca para compatilibilidade em filtrar processos

Tätä skriptiä ei tulisi asentaa suoraan. Se on kirjasto muita skriptejä varten sisällytettäväksi metadirektiivillä // @require https://greasyfork.org/scripts/31417-prf-sistema-sei-lib-filtra-processos/code/PRF%20Sistema%20SEI%20-%20Lib%20-%20Filtra%20Processos.js?version=205915.

// ==UserScript==
// @name    PRF Sistema SEI - Lib - Filtra Processos
// @namespace  br.gov.prf.sei.scripts.lib.filtraprocessos
// @description Biblioteca para compatilibilidade em filtrar processos
// @require   https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js
// @author   Marcelo Barros
// @version   1.1.0
// ==/UserScript==

var selectorTrDentroTabela = 'tbody>tr[class^="infraTr"]';
var attributeFiltro = 'data-filtro';
var prefixFiltroTabela = 'filtro';
var prefixFiltroTrMostrar = 'mostrar';
var separator = ',';

function addClassAttr(element, attr, clazz) {
  var attributeArray;
  var attrValue = element.attr(attr);
  if (attrValue) {
    attributeArray = attrValue.split(separator);
    if (attributeArray.indexOf(clazz) === -1)
      attributeArray.push(clazz);
  } else {
    attributeArray = [clazz];
  }
  element.attr(attr, attributeArray.join(separator));
  return element;
}

function removeClassAttr(element, attr, clazz) {
  var attrValue = element.attr(attr);
  if (attrValue) {
    var attributeArray = attrValue.split(separator);
    var posClazz = attributeArray.indexOf(clazz);
    if (posClazz !== -1) {
      attributeArray.splice(posClazz, 1);
      if (attributeArray.length)
        element.attr(attr, attributeArray);
      else
        element.removeAttr(attr);
    }
  }
  return element;
}

function toggleClassAttr(element, attr, clazz, value) {
  if (value) return addClassAttr(element, attr, clazz);
  else return removeClassAttr(element, attr, clazz);
}

function hasClassAttr(element, attr, clazz) {
  var attrValue = element.attr(attr);
  if (attrValue) return attrValue.split(separator).indexOf(clazz) !== -1;
  return false;
}

function filtrarTabela(tabela, trs, sufix, isShowTr) {
  addClassAttr(tabela, attributeFiltro, prefixFiltroTabela + sufix);
  if (trs === null) trs = tabela.find(selectorTrDentroTabela);
  trs.each(function (index, element) {
    toggleClassAttr($(element), attributeFiltro, prefixFiltroTrMostrar + sufix, isShowTr(index, element));
  });
  atualizaFiltro(tabela, trs);
}

function atualizaFiltro(tabela, trs) {
  var checkbox;
  var elementr;
  var possuiTodasClasses;
  var arrayFiltroClasse = [];
  $.each((tabela.attr(attributeFiltro) || '').split(separator), function(index, element) {
    if (element.indexOf(prefixFiltroTabela) === 0)
      arrayFiltroClasse.push(prefixFiltroTrMostrar + element.substring(prefixFiltroTabela.length));
  });

  var quantidadeMostrar = 0;
  var arrayFiltroClasseLen = arrayFiltroClasse.length;
  trs.each(function (index, element) {
    possuiTodasClasses = true;
    elementr = $(element);
    for (var i = 0; i < arrayFiltroClasseLen; i++) {
      if (!hasClassAttr(elementr, attributeFiltro, arrayFiltroClasse[i])) {
        possuiTodasClasses = false; break;
      }
    }

    checkbox = $(element.children[0].children[1]);
    if (possuiTodasClasses) {
      element.style.display = 'table-row';
      quantidadeMostrar++;
    } else {
      element.style.display = 'none';
      if (checkbox.prop('checked')) checkbox.click();
    }
    checkbox.prop('disabled', !possuiTodasClasses);
  });
  tabela.children('caption').text(quantidadeMostrar + ' registro' + (quantidadeMostrar === 1 ? '' : 's') + ':');
}

function removerFiltroTabela(tabela, trs, sufix) {
  removeClassAttr(tabela, attributeFiltro, prefixFiltroTabela + sufix);
  if (trs === null) trs = tabela.find(selectorTrDentroTabela);
  trs.each(function() {
    removeClassAttr($(this), attributeFiltro, prefixFiltroTrMostrar + sufix);
  });
  atualizaFiltro(tabela, trs);
}