B站直播自动抢红包抢天选

自用脚本,不喜勿用哈~~

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v1.86 2024-07-08
 • v1.85 2024-05-20
 • v1.84 2024-05-20
 • v1.83 2024-05-19

  包裹电池统计筛除免费礼物。

 • v1.82 2024-05-19

  礼物天选屏蔽,只写了UI部分,忘记写过滤代码部分了,更新生效。

 • v1.81 2024-05-13
 • v1.80 2024-04-27

  包裹统计排除永久免费礼物。

 • v1.79 2024-04-27

  投喂过滤免费永久礼物。

 • v1.78 2024-04-27

  增加天选新礼物的自动投喂、识别相关等。

 • v1.77 2024-04-12

  增加点赞支持!感谢支持!

 • v1.76 2024-04-07
 • v1.75 2024-04-07
 • v1.74 2024-04-07
 • v1.73 2024-04-07
 • v1.72 2024-04-07
 • v1.71 2024-04-06
 • v1.7 2024-03-28
 • v1.6 2024-03-28
 • v1.5 2024-03-28
 • v1.4 2024-03-26
 • v1.3 2024-03-25
 • v1.2 2024-03-24
 • v1.1 2024-03-23
 • v1.0 2024-03-21
 • v0.6 2024-03-21
 • v0.5 2024-02-01
 • v0.4 2024-01-18
 • v0.3 2023-12-14
 • v0.2 2023-11-16
 • v0.1 2023-11-15