B站笔记快捷键←↓→

在B站笔记中:打开笔记快捷键:Ctrl+Shift+↑,关闭笔记快捷键:Ctrl+Shift+↓,笔记窗口切换到视频窗口:Ctrl+Shift+←,视频窗口切换到笔记窗口:Ctrl+Shift+→,截图+时间戳快捷键:Ctrl+↓,时间戳+截图快捷键:Ctrl+↑,时间戳快捷键:Ctrl+←,截图快捷键:Ctrl+→,下载视频笔记Ctrl+Shift+S,将字幕装载进笔记Ctrl+Shift+V

Filter: Last 30 days Last 365 days

Daily installs

Weekly installs

Daily update checks

Raw data

Date Installs Update checks
2023-09-02 3 124
2023-09-03 4 136
2023-09-04 3 152
2023-09-05 3 146
2023-09-06 5 153
2023-09-07 4 138
2023-09-08 4 137
2023-09-09 6 125
2023-09-10 3 138
2023-09-11 2 143
2023-09-12 6 151
2023-09-13 4 157
2023-09-14 2 158
2023-09-15 1 119
2023-09-16 3 129
2023-09-17 1 127
2023-09-18 3 139
2023-09-19 4 133
2023-09-20 0 141
2023-09-21 6 151
2023-09-22 1 140
2023-09-23 6 120
2023-09-24 1 136
2023-09-25 5 131
2023-09-26 2 151
2023-09-27 1 138
2023-09-28 1 134
2023-09-29 4 97
2023-09-30 2 98
2023-10-01 0 1
Download all data as: JSON CSV