redirect 外链跳转

自动跳转(重定向)到目标链接,免去点击步骤。适配了简书、知乎、微博、QQ邮箱、QQPC、QQNT、印象笔记、贴吧、CSDN、YouTube、微信、企业微信、微信开放社区、开发者知识库、豆瓣、个人图书馆、Pixiv、搜狗、Google、站长之家、OSCHINA、掘金、腾讯文档、pc6下载站、爱发电、Gitee、天眼查、爱企查、企查查、优设网、51CTO、力扣、花瓣网、飞书、Epic、Steam、语雀、牛客网、哔哩哔哩、少数派、5ch、金山文档、石墨文档、urlshare、酷安、网盘分享、腾讯云开发者社区、腾讯兔小巢

< Feedback on redirect 外链跳转

Review: Good - script works

§
Posted: 2024-01-08
// @match *://open.work.weixin.qq.com/*
// ...
{
 name: '企业微信',
 test: 'open.work.weixin.qq.com/wwopen/uriconfirm',
 use: () => ({
  query: 'uri'
 })
 • 修改:QQPC/QQNT
{
 name: 'QQPC',
 test: 'c.pc.qq.com/middlem.html',
 use: () => ({
  query: 'pfurl'
 })
}, {
 // 被阻止访问
 name: 'QQPC2',
 test: 'c.pc.qq.com/pc.html',
 use: () => ({
  query: 'url'
 })
}, {
 name: 'QQNT',
 test: 'c.pc.qq.com/ios.html',
 use: () => ({
  query: 'url'
 })
}
§
Posted: 2024-02-25

哇,非常感谢!

Post reply

Sign in to post a reply.