VIP视频在线解析(改)-已失效!!!

在视频标题右侧显示“vip解析”和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,爱奇艺vip,腾讯vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

  • v1.4.4 2020-03-09 已失效!!!暂不维护,请安装使用该脚本https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/383389
  • v1.4.3 2020-03-09
  • v1.4.2 2019-07-11 由于Chrome提示安全问题,建议使用我写的另一个该脚本:https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/383389
  • v1.4.1 2019-05-23
  • v1.4.1.1 2019-05-23
  • v1.4.1.1 2019-05-23
  • v1.4.1 2019-05-23