163 Music Downloader 网易云音乐下载助手

用于在网页端直接下载网易云音乐, 增加大封面下载,增加了歌词下载, 修复有时候不出现按钮的问题

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

  • v3.0 2020-07-29 v3.0 修正有时无法显示按钮问题
  • v2.0 2020-07-17 修复某些时候无法显示问题
  • v1.7 2020-03-02 修复有时候不出现按钮的问题
  • v1.6 2019-10-22 cover直接当前页面就可以拖拽
  • v1.5 2019-08-11
  • v1.4 2019-08-08 增加歌词下载
  • v1.3 2019-03-25
  • v1.2 2019-03-04
  • v1.1 2019-03-04
  • v1.0 2019-03-04