115 Player Enhancer

115播放器增强

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v0.7 2021-12-18
  • 跳至最新缓冲前5秒(快捷键0)
 • v0.6 2021-12-18
 • v0.6 2021-12-18

  增加下一集快捷键PageDown

 • v0.5 2021-04-21

  - 修复跳过OP图标
  - 删除下一个按钮

 • v0.4 2019-01-12
 • v0.4 2019-01-12
 • v0.4 2019-01-12 增加匹配站点
 • v0.3 2019-01-12 重命名,清理代码
 • v0.2 2019-01-12 +跳过OP及时长配置
 • v0.1 2019-01-10