Skrypt umożliwiający pobieranie materiałów ze znanych serwisów VOD.

Skrypt umożliwiający pobieranie materiałów z serwisów: ipla.tv, player.pl, vod.pl, vod.tvp.pl, cda.pl. Działa tylko z rozszerzeniem Tampermonkey.

// ==UserScript==
// @name     Skrypt umożliwiający pobieranie materiałów ze znanych serwisów VOD.
// @namespace  http://www.ipla.tv/
// @include   *www.ipla.tv/*
// @include   *getmedia.redefine.pl/*
// @include   *player.pl/*
// @include   *vod.pl/*
// @include   *qi.ckm.onetapi.pl/*
// @include   *tvp.pl/*
// @include   *www.cda.pl/*
// @version   4.9
// @description Skrypt umożliwiający pobieranie materiałów z serwisów: ipla.tv, player.pl, vod.pl, vod.tvp.pl, cda.pl. Działa tylko z rozszerzeniem Tampermonkey.
// @author    Przemek
// @match    http://www.ipla.tv/*
// @grant    none
// ==/UserScript==
//Ważne:
//Skrypt opiera się na skryptach umieszczonych na stronie: miniskrypt.blogspot.com
//oraz: miniskrypt.hubaiitv.pl. Moje rozszerzenie tylko i wyłącznie dodaje wygodne
//w użyciu przyciski, jednak nie jestem autorem większości kodu.
//Skrypt jest niepubliczny, a dostęp do niego mają tylko i wyłącznie osoby z linkiem.
/////////////////////// KONFIGURACJA ////////////////////////
var Wlacz_skrypt = true; // true = skrypt włączony, false = skrypt wyłączony.
//////////////////// KONIEC KONFIGURACJI ////////////////////

var SkryptKopiujText = "function copyText(e){function t(e){if(document.selection){var t=document.body.createTextRange();t.moveToElementText(e),t.select()}else if(window.getSelection){var t=document.createRange();t.selectNode(e),window.getSelection().removeAllRanges(),window.getSelection().addRange(t)}}var n=document.createElement(\"DIV\");n.textContent=e,document.body.appendChild(n),t(n),document.execCommand(\"copy\"),n.remove()} ";
var StyleText = "<style>body{font-family: \"Segoe UI\";}.clicked{background-color: #7CFC00;}</style>";

function addEvent(obj, event, func) {
  if (obj.addEventListener) {
    obj.addEventListener(event, func, false);
    return true;
  } else if (obj.attachEvent) {
    obj.attachEvent('on' + event, func);
  } else {
    var f = obj['on' + event];
    obj['on' + event] = typeof f === 'function' ? function () {
      f();
      func();
    }
    : func;
  }
}

function ShowPromptWithInfo(lol, info = null) {
  var infotext = 'Aby skopiować link, wciśnij: CTRL+C, potem: ENTER aby rozpocząć pobieranie, lub ESC aby zakończyć działanie skryptu';
  if(info !== null){
    infotext = infotext + ". " + info;
  }
  if (window.prompt(infotext, lol)) {
    document.location.href = lol;
  }
}

function ShowPrompt(lol) {
  window.prompt('Aby skopiować link, wciśnij: CTRL+C, potem: ENTER', lol);
}

function makeid()
{
  var text = '';
  var possible = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
  for (var i = 0; i < 5; i++)
    text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
  return text;
}

var DocumentWriteFirefoxFix = '';
function fireNewTab() {
  function makeid2() {
    var text = '';
    var possible = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
    for (var i = 0; i < 5; i++)
      text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
    return text;
  }
  var randomText = makeid2();
  var newTab = window.open('about:blank', 'MsgWindow-' + randomText);
  newTab.document.write("DocumentWriteFirefoxFix");
  newTab.addEventListener('load', function () {
    //alert('hi2');
    var destDoc = newTab.document;
    destDoc.open();
    destDoc.write("DocumentWriteFirefoxFix");
    destDoc.close();
  }, false
              );
}
function addslashes( str ) {
  return (str + '').replace(/[\\"']/g, '\\$&').replace(/\u0000/g, '\\0');
}

function addJS_Node(text, s_URL, funcToRun, runOnLoad) {
  var D = document;
  var scriptNode = D.createElement('script');
  if (runOnLoad) {
    scriptNode.addEventListener('load', runOnLoad, false);
  }
  scriptNode.type = 'text/javascript';
  if (text) scriptNode.textContent = text;
  if (s_URL) scriptNode.src = s_URL;
  var str = funcToRun.toString();
  var tes = addslashes(DocumentWriteFirefoxFix);
  var res = str.replace("DocumentWriteFirefoxFix", tes);
  res = res.replace("DocumentWriteFirefoxFix", tes);
  if (funcToRun) scriptNode.textContent = '(' + res + ')()';

  var targ = D.getElementsByTagName('head') [0] || D.body || D.documentElement;
  targ.appendChild(scriptNode);
}

function PokazLinkTVNNowy() {
  try {
    try {
      n = document.querySelector("#detailEpisode").getAttribute("data-article-id");
    } catch (e) {
      var pageURL = window.location.href;
      var lastComma = pageURL.lastIndexOf(",");
      if (lastComma > - 1) {
        n = pageURL.substring(lastComma+1);
        n = parseInt(n);
      }
    }
    xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    xmlhttp.open("GET", "/api/?platform=ConnectedTV&terminal=Panasonic&format=json&authKey=064fda5ab26dc1dd936f5c6e84b7d3c2&v=3.1&m=getItem&id=" + n, false);
    xmlhttp.send();
    o = JSON.parse(xmlhttp.responseText);
    lt = o.item.videos.main.video_content_license_type;
    dd = o.item.videos.main.video_content;
    title = o.item.serie_title + " - S" + o.item.season + "E" + o.item.episode;
    if (lt !== null) {
      alert('DRM lub brak materiału TV :(');
      return;
    }
    DocumentWriteFirefoxFix = "";
    var randomText = makeid();
    DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + '<p>Tytuł: ' + title + '</p>';
    var HighestResolution = 0;
    var HighestResolutionLink = '';
    for (var j = 0, len = dd.length; j < len; j = j + 1) {
      HighestResolution = HighestResolution + 1;
      dlurl = dd[j].url;
      if(j < 2){
        HighestResolutionLink = dlurl;
      }
      pn = dd[j].profile_name;
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "<p>Jakość materiału: " + pn + "<br>";
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "Link do materiału: <button id=\"button-" + j + "\" type=\"button\">Kopiuj</button><br><a target=\"_blank\" href=\"" + dlurl + "\">" + dlurl + "</a></p>";
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "<script>var but = document.getElementById('button-"+j+"');but.addEventListener('click', function(){copyText(\""+ dlurl +"\");document.getElementById('button-"+j+"').setAttribute(\"class\", \"clicked\");})</script>";
    }
    DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + StyleText + '<script type="application/javascript">function ShowPromptWithInfo(lol){if (window.prompt("Aby skopiować link, wciśnij: CTRL+C, potem: ENTER aby rozpocząć pobieranie, lub ESC aby zakończyć działanie skryptu", lol)){document.location.href=lol;}}setTimeout(function () {ShowPromptWithInfo("' + HighestResolutionLink + '");}, 1000);' + SkryptKopiujText + '</script>';
    addJS_Node(null, null, fireNewTab);

  } catch (e) {}
}

function PokazLinkPobieranieIpla() {
  //alert('ipla');
  nn = document.querySelector('pre').textContent;
  v = JSON.parse(nn);
  if (v.vod.drm == true) {
    alert('Niestety, ale materiał jest zabezpieczony DRM i prawdopodobnie nie będzie można go pobrać :(');
  }
  var QualityArray = [];
  var copies = v.vod.copies;
  if(copies !== null){
    if(copies.length > 0){
      for (var prop in copies) {
        var copy = copies[prop];
        var newArray = [copy.quality_p, copy.url];
        QualityArray.push(newArray);
      }
      if(QualityArray !== null){
        var countArray = QualityArray.length;
        if(countArray > 0){
          var countArrayElement = countArray - 1;
          var bestQuality = QualityArray[countArrayElement][0];
          var bestQualityLink = QualityArray[countArrayElement][1];
          ShowPromptWithInfo(bestQualityLink,"\nWybrana jakość materiału to: " + bestQuality + ".");
        }
      }
    }
  }
}

function PokazLinkIpla() {
  if (location.href.match(/^http[s]?:\/\/www\.ipla\.tv\//)) {
    try {
      var mid = document.querySelector('#vod-player').getAttribute('data-vod-json');
      var idn = JSON.parse(mid).mid;
      //top.location.href = 'https://getmedia.redefine.pl/vods/get_vod/?cpid=1&ua=mipla_ios/122&media_id=' + idn;
      top.location.href = 'https://getmedia.redefine.pl/vods/get_vod/?cpid=1&ua=www_iplatv_html5/12345&media_id=' + idn;
    } catch (e) {

      try {
      var x = window.location.href;
      idn = x.match(/[\a-z\d]{32}/)[0];
      //top.location.href = 'https://getmedia.redefine.pl/vods/get_vod/?cpid=1&ua=mipla_ios/122&media_id=' + idn;
      top.location.href = 'https://getmedia.redefine.pl/vods/get_vod/?cpid=1&ua=www_iplatv_html5/12345&media_id=' + idn;
      } catch (e) {
        var pageURL = window.location.href.split("?")[0];
        var pageURLTemp = pageURL.substring(0, pageURL.length - 3);
        var lastComma = pageURLTemp.lastIndexOf("/");
        if (lastComma > - 1) {
        var n = pageURL.substring(lastComma+1);
          mid = n;
          //document.location.href = 'http://getmedia.redefine.pl/vods/get_vod/?cpid=1&ua=mipla_ios/122&media_id=' + mid;
          document.location.href = 'http://getmedia.redefine.pl/vods/get_vod/?cpid=1&ua=www_iplatv_html5/12345&media_id=' + mid;
        }
      }
    }
  }
}
function PokazLinkOnet() {
try{
    	i = document.querySelector(".mvp").getAttribute('id');
		m = i.match(/mvp:(.+)/)[1];
		i = document.body.innerHTML;
		title = i.match(/title: \'(.*)\',/)[1];
		url = "aHR0cHM6Ly9wbGF5ZXItYXBpLmRyZWFtbGFiLnBsLz9ib2R5W2lkXT0rbSsmYm9keVtqc29ucnBjXT0yLjAmYm9keVttZXRob2RdPWdldF9hc3NldF9kZXRhaWwmYm9keVtwYXJhbXNdW0lEX1B1Ymxpa2FjamldPSttKyZib2R5W3BhcmFtc11bU2VydmljZV09dm9kLm9uZXQucGwmY29udGVudC10eXBlPWFwcGxpY2F0aW9uL2pzb25wJngtb25ldC1hcHA9cGxheWVyLmZyb250Lm9uZXRhcGkucGwmY2FsbGJhY2s9";
		url = (atob(url)).replace(/\+m\+/g, m);
		xhr = new  XMLHttpRequest();
		xhr.open('GET', url, false);
		xhr.send(null);
		v = JSON.parse(xhr.responseText);
		vc = v.result[0].formats.wideo["mp4-uhd"];
		if (!vc) {
			alert('Niestety, ale materiał jest zabezpieczony DRM i nie będzie można go pobrać :(');
			return;
		};
		title = v.result[0].meta.title;
		for (var  i = -1, cc = [], dd = [], l = vc.length >>> 0; ++i !== l; null) {
			dd[i] = cc[i] = vc[i].video_bitrate;
		};
		dd.sort(function (a, b) {
			return  b - a;
		});
		//pagecreate(title);
		DocumentWriteFirefoxFix = "";
    var randomText = makeid();
    DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + '<p>Tytuł: ' + title + '</p>';
    var HighestResolution = 0;
    var HighestResolutionLink = '';
    for (var j = 0, len = dd.length; j < len; j = j + 1) {
      dlurl = vc[cc.indexOf(dd[j])].url;
      bitrate = vc[cc.indexOf(dd[j])].video_bitrate;
      vertical_resolution = vc[cc.indexOf(dd[j])].vertical_resolution;
      /*container.appendChild(createNode("pre", {}, {
        textContent: "Bitrate: " + bitrate + " - Rozdzielczość pionowa: " + vertical_resolution
      }));
      w = 'wget --restrict-file-names=windows --progress=bar --header="User-Agent:ABC" -c -O "' + title + '.mp4" ' + dlurl;
      buttoncreate(dlurl, title, w);*/
      if (vertical_resolution > HighestResolution) {
        HighestResolution = vertical_resolution;
        HighestResolutionLink = dlurl;
      }
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + '<p>Bitrate: ' + bitrate + ' - Rozdzielczość pionowa: ' + vertical_resolution + '<br>';
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "Link do materiału: <button id=\"button-" + j + "\" type=\"button\">Kopiuj</button><br><a target=\"_blank\" href=\"" + dlurl + "\">" + dlurl + "</a></p>";
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "<script>var but = document.getElementById('button-"+j+"');but.addEventListener('click', function(){copyText(\""+ dlurl +"\");document.getElementById('button-"+j+"').setAttribute(\"class\", \"clicked\");})</script>";
    }
    if (HighestResolution > 0) {
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + StyleText + '<script type="application/javascript">function ShowPromptWithInfo(lol){if (window.prompt("Aby skopiować link, wciśnij: CTRL+C, potem: ENTER aby rozpocząć pobieranie, lub ESC aby zakończyć działanie skryptu", lol)){document.location.href=lol;}}setTimeout(function () {ShowPromptWithInfo("' + HighestResolutionLink + '");}, 1000);' + SkryptKopiujText + '</script>';
      addJS_Node(null, null, fireNewTab);
    }
  }
  catch (e){
    if (location.href.match(/^http[s]?:\/\/vod\.pl\//) || location.href.match(/^http[s]?:\/\/bajki\.onet\.pl\//)) {
      var i = document.body.innerHTML;
      m = i.match(/mvp:([\d\.]+)\x22/);
      var url = "http://qi.ckm.onetapi.pl/?body[id]=22D4B3BC014A3C200BCA14CDFF3AC018&body[jsonrpc]=2.0&body[method]=get_asset_detail&body[params][ID_Publikacji]=" + m[1] + "&body[params][Service]=vod.onet.pl&content-type=application/jsonp&x-onet-app=player.front.onetapi.pl&_=1487536996333";
      document.location.href = url;
    } else if (location.href.match(/^http?:\/\/qi\.ckm.\onetapi\.pl\//)) {
      nn = document.querySelector("pre").textContent;
      v = JSON.parse(nn);
      vc = v.result[0].formats.wideo.mp4;
      for (var i = -1, cc = [], dd = [], l = vc.length >>> 0; ++i !== l; null) {
        dd[i] = cc[i] = vc[i].video_bitrate;
      };
      dd.sort(function(a, b) {
        return b - a;
      });
      for (var j = 0, len = dd.length; j < len; j = j + 1) {
        var dlurl = vc[cc.indexOf(dd[j])].url;
        if (dlurl !== undefined) {
          break;
          break;
        }
      };
      document.location.href = dlurl;
    }
  }
}

function PokazLinkOnetOld() {
  try{
    i = document.body.innerHTML;
    m = i.match(/mvp:([\d]{7}\.[\d]{1,10})/)[1];
    title = i.match(/title: \'(.*)\',/)[1];
    url = "aHR0cHM6Ly9wbGF5ZXItYXBpLmRyZWFtbGFiLnBsLz9ib2R5W2lkXT0rbSsmYm9keVtqc29ucnBjXT0yLjAmYm9keVttZXRob2RdPWdldF9hc3NldF9kZXRhaWwmYm9keVtwYXJhbXNdW0lEX1B1Ymxpa2FjamldPSttKyZib2R5W3BhcmFtc11bU2VydmljZV09dm9kLm9uZXQucGwmY29udGVudC10eXBlPWFwcGxpY2F0aW9uL2pzb25wJngtb25ldC1hcHA9cGxheWVyLmZyb250Lm9uZXRhcGkucGwmY2FsbGJhY2s9";
    url = (atob(url)).replace(/\+m\+/g, m);
    xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open('GET', url, false);
    xhr.send(null);
    v = JSON.parse(xhr.responseText);
    vc = v.result[0].formats.wideo.mp4;
    if (!vc) {
      alert('Niestety, ale materiał jest zabezpieczony DRM i nie będzie można go pobrać :(');
      return;
    }
    title = v.result[0].meta.title;
    for (var i = -1, cc = [], dd = [], l = vc.length >>> 0; ++i !== l; null) {
      dd[i] = cc[i] = vc[i].video_bitrate;
    }
    dd.sort(function(a, b) {
      return b - a;
    });
    //pagecreate(title);

    DocumentWriteFirefoxFix = "";
    var randomText = makeid();
    DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + '<p>Tytuł: ' + title + '</p>';
    var HighestResolution = 0;
    var HighestResolutionLink = '';
    for (var j = 0, len = dd.length; j < len; j = j + 1) {
      dlurl = vc[cc.indexOf(dd[j])].url;
      bitrate = vc[cc.indexOf(dd[j])].video_bitrate;
      vertical_resolution = vc[cc.indexOf(dd[j])].vertical_resolution;
      /*container.appendChild(createNode("pre", {}, {
        textContent: "Bitrate: " + bitrate + " - Rozdzielczość pionowa: " + vertical_resolution
      }));
      w = 'wget --restrict-file-names=windows --progress=bar --header="User-Agent:ABC" -c -O "' + title + '.mp4" ' + dlurl;
      buttoncreate(dlurl, title, w);*/
      if (vertical_resolution > HighestResolution) {
        HighestResolution = vertical_resolution;
        HighestResolutionLink = dlurl;
      }
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + '<p>Bitrate: ' + bitrate + ' - Rozdzielczość pionowa: ' + vertical_resolution + '<br>';
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "Link do materiału: <button id=\"button-" + j + "\" type=\"button\">Kopiuj</button><br><a target=\"_blank\" href=\"" + dlurl + "\">" + dlurl + "</a></p>";
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "<script>var but = document.getElementById('button-"+j+"');but.addEventListener('click', function(){copyText(\""+ dlurl +"\");document.getElementById('button-"+j+"').setAttribute(\"class\", \"clicked\");})</script>";
    }
    if (HighestResolution > 0) {
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + StyleText + '<script type="application/javascript">function ShowPromptWithInfo(lol){if (window.prompt("Aby skopiować link, wciśnij: CTRL+C, potem: ENTER aby rozpocząć pobieranie, lub ESC aby zakończyć działanie skryptu", lol)){document.location.href=lol;}}setTimeout(function () {ShowPromptWithInfo("' + HighestResolutionLink + '");}, 1000);' + SkryptKopiujText + '</script>';
      addJS_Node(null, null, fireNewTab);
    }
  }
  catch (e){
    if (location.href.match(/^http[s]?:\/\/vod\.pl\//) || location.href.match(/^http[s]?:\/\/bajki\.onet\.pl\//)) {
      var i = document.body.innerHTML;
      m = i.match(/mvp:([\d\.]+)\x22/);
      var url = "http://qi.ckm.onetapi.pl/?body[id]=22D4B3BC014A3C200BCA14CDFF3AC018&body[jsonrpc]=2.0&body[method]=get_asset_detail&body[params][ID_Publikacji]=" + m[1] + "&body[params][Service]=vod.onet.pl&content-type=application/jsonp&x-onet-app=player.front.onetapi.pl&_=1487536996333";
      document.location.href = url;
    } else if (location.href.match(/^http?:\/\/qi\.ckm.\onetapi\.pl\//)) {
      nn = document.querySelector("pre").textContent;
      v = JSON.parse(nn);
      vc = v.result[0].formats.wideo.mp4;
      for (var i = -1, cc = [], dd = [], l = vc.length >>> 0; ++i !== l; null) {
        dd[i] = cc[i] = vc[i].video_bitrate;
      };
      dd.sort(function(a, b) {
        return b - a;
      });
      for (var j = 0, len = dd.length; j < len; j = j + 1) {
        var dlurl = vc[cc.indexOf(dd[j])].url;
        if (dlurl !== undefined) {
          break;
          break;
        }
      };
      document.location.href = dlurl;
    }
  }
}

function PokazLinkOnetApi(){
  var url = window.location.href;
  xhr = new XMLHttpRequest();
  xhr.open('GET', url, false);
  xhr.send(null);
  v = JSON.parse(xhr.responseText);
		vc = v.result[0].formats.wideo["mp4-uhd"];
		if (!vc) {
			alert('Niestety, ale materiał jest zabezpieczony DRM i nie będzie można go pobrać :(');
			return;
		};
		title = v.result[0].meta.title;
		for (var  i = -1, cc = [], dd = [], l = vc.length >>> 0; ++i !== l; null) {
			dd[i] = cc[i] = vc[i].video_bitrate;
      alert(dd[i]);
		};
		dd.sort(function (a, b) {
			return  b - a;
		});
  DocumentWriteFirefoxFix = "";
  var randomText = makeid();
  DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + '<p>Tytuł: ' + title + '</p>';
  var HighestResolution = 0;
  var HighestResolutionLink = '';
  for (var j = 0, len = dd.length; j < len; j = j + 1) {
    dlurl = vc[cc.indexOf(dd[j])].url;
    bitrate = vc[cc.indexOf(dd[j])].video_bitrate;
    vertical_resolution = vc[cc.indexOf(dd[j])].vertical_resolution;
    /*container.appendChild(createNode("pre", {}, {
        textContent: "Bitrate: " + bitrate + " - Rozdzielczość pionowa: " + vertical_resolution
      }));
      w = 'wget --restrict-file-names=windows --progress=bar --header="User-Agent:ABC" -c -O "' + title + '.mp4" ' + dlurl;
      buttoncreate(dlurl, title, w);*/
    if (vertical_resolution > HighestResolution) {
      HighestResolution = vertical_resolution;
      HighestResolutionLink = dlurl;
    }
    DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + '<p>Bitrate: ' + bitrate + ' - Rozdzielczość pionowa: ' + vertical_resolution + '<br>';
    DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "Link do materiału: <button id=\"button-" + j + "\" type=\"button\">Kopiuj</button><br><a target=\"_blank\" href=\"" + dlurl + "\">" + dlurl + "</a></p>";
    DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "<script>var but = document.getElementById('button-"+j+"');but.addEventListener('click', function(){copyText(\""+ dlurl +"\");document.getElementById('button-"+j+"').setAttribute(\"class\", \"clicked\");})</script>";
  }
  if (HighestResolution > 0) {
    DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + StyleText + '<script type="application/javascript">function ShowPromptWithInfo(lol){if (window.prompt("Aby skopiować link, wciśnij: CTRL+C, potem: ENTER aby rozpocząć pobieranie, lub ESC aby zakończyć działanie skryptu", lol)){document.location.href=lol;}}setTimeout(function () {ShowPromptWithInfo("' + HighestResolutionLink + '");}, 1000);' + SkryptKopiujText + '</script>';
    //addJS_Node(null, null, fireNewTab);
    document.body.innerHTML = DocumentWriteFirefoxFix + "<br>" + document.body.innerHTML;
  }
}

function PokazLinkTvp() {
  if (location.href.match(/^http[s]?:\/\/vod\.tvp\.pl\/[\d]{0,8}/)) {
    i = document.body.innerHTML;
    m = i.match(/object_id=([\d]{0,8})/);
    var znalezionotytul = false;
    st = 'Nieznane';
    tt = 'Nieznane';
    i = document.querySelector('.movieWrapper');
    if (i !== null) {
      i = i.querySelector('iframe').contentWindow.document.head.innerHTML;
      if (i !== null) {
        st = i.match(/\{name: \x22SeriesTitle\x22\, value: \x22(.*)\x22\},/) [1];
        tt = i.match(/\{name: \x22Title\x22\, value: \x22(.*)\x22\},/) [1];
        znalezionotytul = true;
      }
    }
    title = st + ' - ' + tt;
    xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    xmlhttp.open('GET', 'https://www.tvp.pl/shared/cdn/tokenizer_v2.php?object_id=' + m[1], false);
    xmlhttp.send();
    o = JSON.parse(xmlhttp.responseText);
    v = o.formats;
    vc = [];
    if(v != null){
      for (var i = - 1, vc = [
      ], l = v.length >>> 0; ++i !== l; null) {
        if (v[i].adaptive == false) {
          vc.push(v[i]);
        };
      };
    }
    if (vc.length == 0) {
      alert('Niestety, ale materiał jest zabezpieczony DRM i nie będzie można go pobrać :(');
      return;
    };
    for (var i = - 1, cc = [
    ], dd = [
    ], l = vc.length >>> 0; ++i !== l; null) {
      dd[i] = cc[i] = vc[i].totalBitrate;
    };
    dd.sort(function (a, b) {
      return b - a;
    });
    DocumentWriteFirefoxFix = '';
    if (znalezionotytul) {
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + '<p>Tytuł: ' + title + '</p>';
    }
    for (var j = 0, len = dd.length; j < len; j = j + 1) {
      dlurl = vc[cc.indexOf(dd[j])].url;
      bitrate = vc[cc.indexOf(dd[j])].totalBitrate;
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + '<p>Bitrate: ' + bitrate + '<br>';
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "Link do materiału: <button id=\"button-" + j + "\" type=\"button\">Kopiuj</button><br><a target=\"_blank\" href=\"" + dlurl + "\">" + dlurl + "</a></p>";
      DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + "<script>var but = document.getElementById('button-"+j+"');but.addEventListener('click', function(){copyText(\""+ dlurl +"\");document.getElementById('button-"+j+"').setAttribute(\"class\", \"clicked\");})</script>";
    }
    for (var j = 0, len = dd.length; j < len; j = j + 1) {
      dlurlbest = vc[cc.indexOf(dd[j])].url;
      if (dlurlbest !== undefined) {
        break;
      }
    }
    DocumentWriteFirefoxFix = DocumentWriteFirefoxFix + StyleText + '<script type="application/javascript">function ShowPromptWithInfo(lol){if (window.prompt("Aby skopiować link, wciśnij: CTRL+C, potem: ENTER aby rozpocząć pobieranie, lub ESC aby zakończyć działanie skryptu", lol)){document.location.href=lol;}}setTimeout(function () {ShowPromptWithInfo("' + dlurlbest + '");}, 1000);' + SkryptKopiujText + '</script>';
    addJS_Node(null, null, fireNewTab);
  }

}

function PokazLinkCda() {
  if (typeof l === 'undefined') {
    var kolumny_list2 = 'pb-video-player';
    var list_czat = document.getElementsByClassName(kolumny_list2);
    if (list_czat.length > 0) {
      for (i = 0; i < list_czat.length; i++)
      {
        var vviideoo = list_czat[i].src;
        ShowPromptWithInfo(vviideoo);
        break;
      }
    }
  }
  else {
    ShowPromptWithInfo(l);
  }
}

function SkryptDoPobieraniaStart() {
  if (Wlacz_skrypt) {
    var url = window.location.href;
    if (location.href.match(/^http[s]?:\/\/www\.ipla\.tv\//)) {
      var btnIpla = document.createElement('input');
      btnIpla.setAttribute('value', 'Pobierz video');
      btnIpla.setAttribute('type', 'button');
      btnIpla.setAttribute('id', 'btnIpla');
      btnIpla.setAttribute('style', 'position:fixed !important; left: 0px; top: 4px; width: 140px; height: 35px; background-color: #00a6ff; color: white; z-index: 1000000000;');
      document.getElementsByTagName('body') [0].appendChild(btnIpla);
      addEvent(document.getElementById('btnIpla'), 'click', function () {
        PokazLinkIpla();
      });
    }
    else if (url.indexOf('getmedia.redefine.pl') > - 1) {
      PokazLinkPobieranieIpla();
    }
    else if (location.href.match(/^http[s]?:\/\/(?:w{3}\.)?(?:tvn)?player\.pl\//)) {
      var btnTVNNowy = document.createElement('input');
      btnTVNNowy.setAttribute('value', 'Pobierz video');
      btnTVNNowy.setAttribute('type', 'button');
      btnTVNNowy.setAttribute('id', 'btnTVNNowy');
      btnTVNNowy.setAttribute('style', 'position:fixed !important; left: 0px; top: 1px; width: 115px; height: 30px; background-color: #00a6ff; color: white; z-index: 1000000000;');
      document.getElementsByTagName('body') [0].appendChild(btnTVNNowy);
      addEvent(document.getElementById('btnTVNNowy'), 'click', function () {
        PokazLinkTVNNowy();
      });
    }
    else if (location.href.match(/^http[s]?:\/\/vod\.pl\//)) {
      var btnOnet = document.createElement('input');
      btnOnet.setAttribute('value', 'Pobierz video');
      btnOnet.setAttribute('type', 'button');
      btnOnet.setAttribute('id', 'btnOnet');
      btnOnet.setAttribute('style', 'position:fixed !important; left: 0px; top: 2px; width: 110px; height: 25px; background-color: #2fd6ff; z-index: 1000000000;');
      document.getElementsByTagName('body') [0].appendChild(btnOnet);
      addEvent(document.getElementById('btnOnet'), 'click', function () {
        PokazLinkOnet();
      });
    }
    else if (location.href.match(/^http[s]?:\/\/qi\.ckm\.onetapi\.pl\//)) {
      PokazLinkOnetApi();
    }
    else if (location.href.match(/^http[s]?:\/\/vod\.tvp\.pl\/[\d]{0,8}/)) {
      i = document.body.innerHTML;
      m = i.match(/object_id=([\d]{0,8})/);
      if (m !== null) {
        if (url.indexOf('vod.tvp.pl/vod/slider') == - 1) {
          if (url.indexOf('tvp.pl/sess/tvplayer.php?') == - 1) {
            var btnTvp = document.createElement('input');
            btnTvp.setAttribute('value', 'Pobierz video');
            btnTvp.setAttribute('type', 'button');
            btnTvp.setAttribute('id', 'btnTvp');
            btnTvp.setAttribute('style', 'position:fixed !important; left: 0px; top: 10px; width: 100px; height: 35px; z-index: 1000000000;');
            document.getElementsByTagName('body') [0].appendChild(btnTvp);
            addEvent(document.getElementById('btnTvp'), 'click', function () {
              PokazLinkTvp();
            });
          }
        }
      }
    }
    else if (url.indexOf('www.cda.pl') > - 1) {
      var btnCda = document.createElement('input');
      btnCda.setAttribute('value', 'Pobierz video');
      btnCda.setAttribute('type', 'button');
      btnCda.setAttribute('id', 'btnCda');
      btnCda.setAttribute('style', 'position:fixed !important; left: 0px; top: 2px; width: 95px; height: 30px; z-index: 1000000000;');
      document.getElementsByTagName('body') [0].appendChild(btnCda);
      addEvent(document.getElementById('btnCda'), 'click', function () {
        PokazLinkCda();
      });
    }
  }
}
if(window.jQuery){
  $(document).ready(function() {
    SkryptDoPobieraniaStart();
  });
}
else{
  window.onload = SkryptDoPobieraniaStart();
}
/*document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
    SkryptDoPobieraniaStart();
});*/