Blogtruyen.com

Tạo bởi Nguyễn Văn Cao Kỳ

As of 2017-11-23. See the latest version.

Author
Kỳ Nguyễn Văn Cao
Ratings
0 0 0
Version
1.3
Created
2017-11-21
Updated
2017-11-23
Compatibility
Compatible with Firefox Compatible with Chrome
License
The MIT License (MIT); http://opensource.org/licenses/MIT
Applies to

Thay đổi giao diện cho blogtruyen.com trở nên đẹp hơn, trực quan hơn !

+ Hiển thị ảnh Preview ở list thể loại truyện