TruyenCV.com QuickPaste

QuickPaste for Add Chapter

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v0.8 2017-05-21 hỗ trợ thêm tên miền beta.truyencv.com
 • v0.7 2017-04-06
 • v0.7 2017-04-06
 • v0.6 2017-04-06
 • v0.6 2017-04-06
 • v0.5 2017-04-06
 • v0.5 2017-04-06
 • v0.4 2017-04-05
 • v0.3 2017-04-05
 • v0.3 2017-04-05 Thêm tính năng lưu lại thiết lập Tiêu đề Chương hoặc lặp chương
 • v0.2 2017-03-30