NGA Character Code Converter

NGA 字符转码:发表、回复、编辑时,在提交前自动将部分原本直接提交无法正常显示的字符进行转码,使之提交后可以正常显示;编辑时将代码转回字符,方便编辑。

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

  • v0.1.0.20180311 - 代码重构
  • v0.0.4 - 规避冲突
  • v0.0.4 - bug修复
  • v0.0.4 - 增加对快速发帖、编辑、回复等功能的支持
  • v0.0.3 - 去除不必转码的字符
  • v0.0.2 - 去除不必转码的字符
  • v0.0.1 - namespace
  • v0.0.1