๖ۣۜƬƇ༄ 𝕊𝕡𝕖𝕖𝕕 ℝ𝕦𝕟 was reported 2021-07-21 as an unauthorized copy of Zombs.io ( Auto Heal + Speed Run + Party Spam + More ).

Zombs.io ( Auto Heal + Speed Run + Party Spam + More ) does not specify a license, which means distributing copies is not allowed unless explicit permission is given.

Script License Created Updated
Reported ๖ۣۜƬƇ༄ 𝕊𝕡𝕖𝕖𝕕 ℝ𝕦𝕟 N/A 2019-12-05 21:02:30 UTC 2019-12-05 21:02:30 UTC
Original Zombs.io ( Auto Heal + Speed Run + Party Spam + More ) N/A 2018-10-07 04:28:13 UTC 2018-10-10 15:44:00 UTC
 • // ==UserScript==
 • -// @name Zombs.io ( Auto Heal + Speed Run + Party Spam + More )
 • +// @name ๖ۣۜƬƇ༄ 𝕊𝕡𝕖𝕖𝕕 ℝ𝕦𝕟
 • // @namespace http://tampermonkey.net/
 • -// @version 0.1
 • -// @description Zombs.io auto heal + speed run + party spam + More
 • -// @author I_HAVE_A_REALLY_LONG_NICKNAME
 • +// @version Small
 • +// @description 𝐓𝐑™✓
 • +// @author ƛƧƠƧƳƛԼ☣™✓
 • // @match *://zombs.io/*
 • // @grant none
 • // ==/UserScript==
 • -window.addEventListener("onkeydown", keyDown, true);
 • +(function() {
 • + 'use strict';
 • +
 • + // Your code here...
 • +})();
 • +
 • +window.addEventListener("onkeydown", keyDown, false);
 • window.addEventListener("keydown", keyDown);
 • function keyDown(e) {
 • break;
 • }
 • }
 • -
 • -// REMOVE ADS
 • -document.querySelectorAll('.ad-unit').forEach(function(a) {
 • - a.remove();
 • -});
 • -
 • -// NEW DIV IN PARTY TAB
 • -function partydiv() {
 • - var newNode = document.createElement('div');
 • - newNode.className = 'tagzspam';
 • - newNode.style = 'text-align:center';
 • - document.getElementsByClassName('hud-party-actions')[0].appendChild(newNode);
 • -}
 • -
 • -partydiv();
 • -
 • -// DIV STYLE
 • -var Style1 = document.querySelectorAll('.hud-map, .hud-resources, .hud-menu-shop, .hud-menu-party, .hud-menu-settings, .hud-shop-grid .hud-shop-item, .hud-party-link, .hud-party-members, .hud-party-grid, .hud-settings-grid, .hud-toolbar-item, .hud-toolbar-building, .hud-menu-icon, .hud-spell-icon, .hud-intro-form, .hud-intro-guide, .hud-intro-name, .hud-intro-server, .hud-party-tag, .hud-party-share, .hud-chat-input');
 • -for (var i = 0; i < Style1.length; i++) {
 • - Style1[i].style.borderRadius = '1em'; // standard
 • - Style1[i].style.MozBorderRadius = '1em'; // Mozilla
 • - Style1[i].style.WebkitBorderRadius = '1em'; // WebKitww
 • - Style1[i].style.color = "#D35400";
 • - Style1[i].style.border = "2px solid #000000";
 • -}
 • -
 • -// INPUT AND SELECT STYLE
 • -var Style2 = document.querySelectorAll('select, input');
 • -for (var i = 0; i < Style2.length; i++) {
 • - Style2[i].style.borderRadius = '1em'; // standard
 • - Style2[i].style.MozBorderRadius = '1em'; // Mozilla
 • - Style2[i].style.WebkitBorderRadius = '1em'; // WebKitww
 • - Style2[i].style.color = "#D35400";
 • - Style2[i].style.border = "2px solid #000000";
 • - Style2[i].style.backgroundColor = "#000000";
 • -}
 • -
 • -// NEW DIV IN PARTYS INNERHTML
 • -var div1 = document.getElementsByClassName("tagzspam")[0];
 • -
 • -div1.innerHTML += "<br><small>zombs.io party name tag spam</small><br>";
 • -div1.innerHTML += "<small>Speed: </small><input type=\"number\" id=\"speeds1\" class=\"btn\" style=\"width: 20%;\" value=\"1000\">";
 • -div1.innerHTML += "&nbsp;";
 • -div1.innerHTML += "<input type=\"text\" id=\"names\" class=\"btn\" maxlength=\"35\" style=\"width: 30%;\" value=\"assssssssssssssssssssssssssssssssss\">";
 • -div1.innerHTML += "&nbsp;";
 • -div1.innerHTML += "<button id=\"pts\" class=\"btn btn-green\" style=\"width: 20%;\">ON & OFF</button>";
 • -div1.innerHTML += "<br><br>";
 • -div1.innerHTML += "<div class=\"newpartydiv\" style=\"text-align:center\"></div>";
 • -
 • -// INTRO STYLE CODES INNERHTML
 • -var IntroGuide = '';
 • -
 • -IntroGuide += "<center><h3>Zombs.io long nicknames</h3>";
 • -IntroGuide += "<button class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\" onclick=\"name1();\">NAME [1]</button>";
 • -IntroGuide += "&nbsp;";
 • -IntroGuide += "<button class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\" onclick=\"name2();\">NAME [2]</button>";
 • -IntroGuide += "<br><br>";
 • -IntroGuide += "<button class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\" onclick=\"name3();\">NAME [3]</button>";
 • -IntroGuide += "&nbsp;";
 • -IntroGuide += "<button class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\" onclick=\"name4();\">NAME [4]</button>";
 • -IntroGuide += "<br><br>";
 • -IntroGuide += "<button class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\" onclick=\"name5();\">NAME [5]</button>";
 • -IntroGuide += "&nbsp;";
 • -IntroGuide += "<button class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\" onclick=\"name6();\">NAME [6]</button>";
 • -IntroGuide += "<br><br>";
 • -IntroGuide += "<button class=\"btn btn-green\" style=\"width: 90%;\" onclick=\"name0();\">HIDDEN NICKNAME</button>";
 • -IntroGuide += "<br>";
 • -IntroGuide += "<center><h3>Zombs.io border color</h3>";
 • -IntroGuide += "<button class=\"btn btn-green\" style=\"width: 90%;\" id=\"cbc1\">BORDER COLOR</button>";
 • -
 • -document.getElementsByClassName('hud-intro-guide')[0].innerHTML = IntroGuide;
 • -
 • -// LONG NINKNAMES
 • -window.name1 = function() {
 • - document.getElementsByClassName('hud-intro-name')[0].value = 'I_HAVE_A_REALLY_LONG_NICKNAME';
 • -};
 • -window.name2 = function() {
 • - document.getElementsByClassName('hud-intro-name')[0].value = 'assssssssssssssssssssssssssss';
 • -};
 • -window.name3 = function() {
 • - document.getElementsByClassName('hud-intro-name')[0].value = '\u0BF5\u0BF5\u0BF5\u0BF5\u0BF5\u0BF5\u0BF5\u0BF5\u0BF5';
 • -};
 • -window.name4 = function() {
 • - document.getElementsByClassName('hud-intro-name')[0].value = '\u0BCC\u0BCC\u0BCC\u0BCC\u0BCC\u0BCC\u0BCC\u0BCC\u0BCC';
 • -};
 • -window.name5 = function() {
 • - document.getElementsByClassName('hud-intro-name')[0].value = 'I&#10L&#10O&#10V&#10E&#10U';
 • -};
 • -window.name6 = function() {
 • - document.getElementsByClassName('hud-intro-name')[0].value = 'COMING SOON!';
 • -};
 • -window.name0 = function() {
 • - document.getElementsByClassName('hud-intro-name')[0].value = 'This has been removed';
 • -};
 • -
 • -// SETTINGS BUTTON & CONTROLS INNERHTML
 • -var settingsHtml = '';
 • -
 • -settingsHtml += "<div style=\"text-align:center\">";
 • -settingsHtml += "<label><span>zombs.io script buttons & settings</span></label>";
 • -settingsHtml += "<button id=\"rwp\" class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\">SPEED RUN OFF</button>";
 • -settingsHtml += "&nbsp;";
 • -settingsHtml += "<button id=\"sap\" class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\">SPAM PARTYS OFF</button>";
 • -settingsHtml += "<br><br>";
 • -settingsHtml += "<button id=\"cbc2\" class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\">BORDER COLOR</button>";
 • -settingsHtml += "&nbsp;";
 • -settingsHtml += "<button id=\"opt\" class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\">OPEN A PARTY TAB</button>";
 • -settingsHtml += "<br><br>";
 • -settingsHtml += "<label><span>zombs.io script hide and show</span></label>";
 • -settingsHtml += "<button id=\"lbb\" class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\">HIDE LEADERBORED</button>";
 • -settingsHtml += "&nbsp;";
 • -settingsHtml += "<button id=\"pub\" class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\">HIDE POPUP OVERLAY</button>";
 • -settingsHtml += "<br><br>";
 • -settingsHtml += "<button id=\"lbh\" class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\">HIDE LEFT BOTTOM</button>";
 • -settingsHtml += "&nbsp;";
 • -settingsHtml += "<button id=\"rbh\" class=\"btn btn-green\" style=\"width: 45%;\">HIDE RIGHT BOTTOM</button>";
 • -settingsHtml += "<hr style=\"color: rgba(255, 255, 255);\">";
 • -
 • -// SETTINGS SHORTCUTS & CONTROLS INNERHTML
 • settingsHtml += "<label>";
 • settingsHtml += "<span>zombs.io script shortcuts & controls</span>";
 • settingsHtml += "<ul class=\"hud-settings-controls\">";
 • settingsHtml += "</ul>";
 • settingsHtml += "</label>";
 • settingsHtml += "<hr style=\"color: rgba(255, 255, 255);\">";
 • -
 • -// SETTINGS FEATURES INNERHTML
 • -settingsHtml += "<label>";
 • -settingsHtml += "<span>zombs.io script features</span>";
 • -settingsHtml += "<ul class=\"hud-settings-controls\">";
 • -settingsHtml += "<li>Auto heal player & pet at 70% health</li>";
 • -settingsHtml += "<li>Speed run with pet</li>";
 • -settingsHtml += "<li>Spam all open partys</li>";
 • -settingsHtml += "<li>Max player nickname</li>";
 • -settingsHtml += "<li>Max party tag name</li>";
 • -settingsHtml += "<li>New style</li>";
 • -settingsHtml += "<li>Hide or show divs</li>";
 • -settingsHtml += "<li>Change border color</li>";
 • -settingsHtml += "<li>More coming soon.</li>";
 • -settingsHtml += "</ul></label></div>";
 • -
 • -document.getElementsByClassName("hud-settings-grid")[0].innerHTML = settingsHtml;
 • -
 • -// STYLE CODES
 • -function stylecodes() {
 • - var ael = document.querySelectorAll('input');
 • - for (var i2 = 0; i2 < ael.length; i2++) {
 • - ael[i2].addEventListener("keydown", keyDown, false);
 • - }
 • - document.getElementById('hud-menu-party').style.width = "610px";
 • - document.getElementById('hud-menu-party').style.height = "550px";
 • - document.getElementsByClassName('hud-intro-form')[0].style.width = "325px";
 • - document.getElementsByClassName('hud-party-tag')[0].setAttribute('maxlength', 49);
 • - document.getElementsByClassName('hud-intro-name')[0].setAttribute('maxlength', 29);
 • - document.getElementsByClassName("hud-intro-corner-bottom-right")[0].remove();
 • - document.getElementsByClassName("hud-intro-corner-bottom-left")[0].remove();
 • - document.getElementsByClassName("hud-day-night-overlay")[0].remove();
 • - document.getElementsByClassName("hud-party-joining")[0].remove();
 • - document.getElementsByClassName("hud-respawn-share")[0].remove();
 • - document.getElementsByClassName("hud-intro-footer")[0].remove();
 • -}
 • -
 • -stylecodes();
 • -
 • // HIDE & SHOW HUD POPUP OVERLAY
 • var button3 = document.getElementById("pub");
 • button3.addEventListener("click", popoverlay);
 • change7.innerHTML = "SPAM PARTYS OFF";
 • }
 • }
 • +// SETTINGS FEATURES INNERHTML
 • +settingsHtml += "<label>";
 • +settingsHtml += "<span>zombs.io script features</span>";
 • +settingsHtml += "<ul class=\"hud-settings-controls\">";
 • +settingsHtml += "<li>Auto heal player & pet at 70% health</li>";
 • +settingsHtml += "<li>Speed run with pet</li>";
 • +settingsHtml += "<li>Spam all open partys</li>";
 • +settingsHtml += "<li>Max player nickname</li>";
 • +settingsHtml += "<li>Max party tag name</li>";
 • +settingsHtml += "<li>New style</li>";
 • +settingsHtml += "<li>Hide or show divs</li>";
 • +settingsHtml += "<li>Change border color</li>";
 • +settingsHtml += "<li>More coming soon.</li>";
 • +settingsHtml += "</ul></label></div>";
 • +document.getElementsByClassName("hud-settings-grid")[0].innerHTML = settingsHtml;
 • +// STYLE CODES
 • +function stylecodes() {
 • + var ael = document.querySelectorAll('input');
 • + for (var i2 = 0; i2 < ael.length; i2++) {
 • + ael[i2].addEventListener("keydown", keyDown, false);
 • + }
 • + document.getElementById('hud-menu-party').style.width = "610px";
 • + document.getElementById('hud-menu-party').style.height = "550px";
 • + document.getElementsByClassName('hud-intro-form')[0].style.width = "325px";
 • + document.getElementsByClassName('hud-party-tag')[0].setAttribute('maxlength', 49);
 • + document.getElementsByClassName('hud-intro-name')[0].setAttribute('maxlength', 29);
 • + document.getElementsByClassName("hud-intro-corner-bottom-right")[0].remove();
 • + document.getElementsByClassName("hud-intro-corner-bottom-left")[0].remove();
 • + document.getElementsByClassName("hud-day-night-overlay")[0].remove();
 • + document.getElementsByClassName("hud-party-joining")[0].remove();
 • + document.getElementsByClassName("hud-respawn-share")[0].remove();
 • + document.getElementsByClassName("hud-intro-footer")[0].remove();
 • +}
 • +
 • +stylecodes();
 • // AUTO HEAL PLAYER & PET
 • (function() {
 • heal = document.getElementsByClassName('hud-shop-item')[10];
 • usePetHeal = document.getElementsByClassName('hud-toolbar-item')[5];
 • healthBar = document.getElementsByClassName('hud-health-bar-inner')[0];
 • up = new Event('mouseup');
 • - healLevel = 70;
 • + healLevel = 100;
 • HEAL = function() {
 • heal.attributes.class.value = 'hud-shop-item';
 • });
 • });
 • observer.observe(healthBar, {
 • - attributes: true,
 • + attributes: false,
 • attributeFilter: ['style']
 • });
 • })();
 • +// PARTY NAME TAG SPAM
 • +var nametags = null;
 • +var nametag = document.getElementById('names');
 • +var speed1 = document.querySelector('input[id="speeds1"]');
 • +var hpt = document.getElementsByClassName('hud-party-tag')[0];
 • +var space = new Event("keyup");
 • +
 • +var partyTags = function() {
 • + clearInterval(nametags);
 • + if (nametags !== null) {
 • + nametags = null;
 • + } else {
 • + var delay = speed1.value;
 • + nametags = setInterval(function() {
 • + hpt.value = '&#' +
 • + Math.random().toString(9).substring(9, 5) + ' ' + [nametag.value] + ' ' + '&#' +
 • + Math.random().toString(9).substring(9, 5);
 • + space.keyCode = 32;
 • + hpt.dispatchEvent(space);
 • + }, delay);
 • + }
 • +}
 • +
 • +speed1.addEventListener("input", partyTags);
 • +var button8 = document.getElementById("pts");
 • +button8.addEventListener("click", partyTags);
 • +
 • +// SPEED RUN WITH PET
 • +var button9 = document.getElementById("rwp");
 • +button9.addEventListener("click", speedrun);
 • +button9.addEventListener("click", speedrun2);
 • +
 • +var petrun = null;
 • +
 • +function speedrun() {
 • + clearInterval(petrun);
 • + if (petrun !== null) {
 • + petrun = null;
 • + } else {
 • + petrun = setInterval(function() {
 • + equip = document.getElementsByClassName('hud-shop-actions-equip');
 • + for (var i = 0; i < equip.length; i++) {
 • + var pets = equip[i];
 • + pets.click();
 • + }
 • + }, 0); // SPEED FOR RUN
 • + }
 • +}
 • +
 • +function speedrun2() {
 • + var change5 = document.getElementById("rwp");
 • + if (change5.innerHTML == "SPEED RUN OFF") {
 • + change5.innerHTML = "SPEED RUN ON";
 • + } else {
 • + change5.innerHTML = "SPEED RUN OFF";
 • + }
 • +}
 • +
 • +// SPAM ALL OPEN PARTYS
 • +var button10 = document.getElementById("sap");
 • +button10.addEventListener("click", spampartys);
 • +button10.addEventListener("click", spampartys2);
 • +
 • +var partyspam = null;
 • +
 • +function spampartys() {
 • + clearInterval(partyspam);
 • + if (partyspam !== null) {
 • + partyspam = null;
 • + } else {
 • + partyspam = setInterval(function() {
 • + partys = document.getElementsByClassName('hud-party-link');
 • + for (var i = 0; i < partys.length; i++) {
 • + var link = partys[i];
 • + link.click();
 • + }
 • + confirm = document.getElementsByClassName('btn btn-green hud-confirmation-accept');
 • + for (var i2 = 0; i2 < confirm.length; i2++) {
 • + var accept = confirm[i2];
 • + accept.click();
 • + }
 • + }, 0); // SPEED FOR PARTY SPAM
 • + }
 • +}
 • +
 • +function spampartys2() {
 • + var change6 = document.getElementById("sap");
 • + var change7 = document.getElementsByClassName("newpartydiv")[0];
 • + if (change6.innerHTML == "SPAM PARTYS OFF") {
 • + change6.innerHTML = "SPAM PARTYS ON";
 • + change7.innerHTML = "SPAM PARTYS ON";
 • + } else {
 • + change6.innerHTML = "SPAM PARTYS OFF";
 • + change7.innerHTML = "SPAM PARTYS OFF";
 • + }
 • +}

TCAsosyal (the reported user) has made:

This report has been upheld by a moderator.