Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!

動作報告ZenzaWatch DEV ver.2.3.2

About: ZenzaWatch DEV版

動作報告

 • 横コメントスクロールが表示されません

  フキダシアイコンに取り消し線はコメント表示なのか非表示なのかわかりにくい
  ので、NG設定メニューを表示させた画面をキャプチャ

 • 再生リストタブが表示されません

 • 関連動画が取得できていません

 • ブラウザ側でフォントサイズを大きくすると下のメニュー等が少し見切れますが、AbemaTVなど公式プレーヤでは大きくしても見切れないUIになっていますので、見切れないようにするのは可能と思います


  メニュー類はオンクリックではなくマウスオーバーだと便利だと思います

 • コメントNGの正規表現の何かサンプルを配布ページに載せると利用しやすくなると思います
  30文字以上のコメントを非表示
  (?s).{30}
  連続4文字以上のコメントを非表示
  /(.)\1{4,}/

 • スクリプトダウンロードインストール時のエラー

  たぶんこれはうちの環境によるもの
  ソースコードのコピペで手動で入れることはできます

ZenzaWatch HLS Support 追加済み
Firefox 52.9
Windows XP

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε για να σχολιάσετε.